Prevenire

 1. Scopurile activitații de prevenire
 2. Principalele forme ale activitatii de prevenire
 3. Obiective ale activității de prevenire
 4. Atribuţiile inspecţiilor judeţene pe linie de prevenire incendii si protectie civilă

Vezi:

 Prevenire 

La nivel național activitatea de prevenire este condusa de adjunctul inspectorului general, prin structura specializata din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, denumita Inspecția de Prevenire.

La nivel teritorial inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile de prevenire, planifica, organizeaza, pregatesc si desfasoara activitati de prevenire la institutii publice, localitati, constructii cu aglomerari de persoane si agenti economici cu risc din zona de competenta sub coordonarea adjunctului inspectorului sef.

Platformă națională de pregătire ptr. S.U.:   https://fiipregatit.ro/

10 reguli pentru prevenirea incendiilor(video)

1.Scopurile activitații de prevenire sunt:

 •  asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
 •  identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
 • constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
 •  informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

2.Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt:

 • Reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenta tehnica de specialitate, informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea încalcarilor prevederilor legale.
 • Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu sunt forme ale activitatii de prevenire care se executa prin structuri specializate, la nivel national.
 • Controlul activitatii centrelor de evaluare si certificare a competentei personalului care desfasoara activitati în domeniu se face de catre Inspectia de Prevenire si, dupa caz, de inspectiile judetene, în conditiile legii.

Sursa: IGSU

3.Obiective ale activității de prevenire

a) respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă;
b) identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la obiective  si amplasamente cu risc de incendiu şi/sau unde se desfăşoară activităţi ce
prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
c) identificarea, împreună cu autorităţile publice centrale şi locale, a pericolelor de
producere a situaţiilor de urgenţă corespunzătoare tipurilor de risc repartizate spre
gestionare acestora;
d) conştientizarea şi creşterea rolului administraţiei publice locale în optimizarea
capacităţii de autoprotecţie a comunităţii şi de răspuns în caz de urgenţă;
e) îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a
manifestării situaţiilor de urgenţă;
f) crearea unei culturi a prevenirii prin cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri
specifice şi a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului
adoptat în cazul producerii lor;
g) corelarea acţiunilor preventive specifice cu cerinţele documentelor programatice
în domeniu, stabilite la nivel internaţional;
h) implicarea autorităţilor publice centrale/locale în reglementarea şi derularea
unor programe de prevenire a situaţiilor de urgenţă, determinate de tipurile de risc.
(2) Activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la
construcţii/instalaţii/amenajări urmăreşte aspecte distincte, în funcţie de stadiul
acestora pe timpul proiectării, al executării, recepţiei la terminarea lucrărilor,
exploatării şi postutilizării acestora.

Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt(art.3):
a) asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă,
repartizate spre gestionare;
c) aplicarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă şi organizarea activităţii specifice acestor domenii;
d) reducerea riscurilor de producere a incidentelor chimice, biologice, radiologice
şi nucleare (CBRN) şi a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe
periculoase;
e) informarea preventivă, educarea şi instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a populaţiei şi a salariaţilor;
f) îndrumarea, coordonarea şi controlul structurilor cu atribuţii specifice de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi cooperarea cu entităţi legal
constituite care sprijină activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
g) coordonarea şi controlul activităţilor pe linia înştiinţării, alarmării, evacuării şi
adăpostirii populaţiei;
h) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
i) asanarea teritoriului de muniţia neexplodată din timpul conflictelor armate.

Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt (art.5):
a) reglementarea;
b) avizarea;
c) autorizarea;
d) acordul;
e) certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
f) supravegherea pieţei produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la
incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
g) evaluarea în vederea desemnării organismelor pentru evaluarea conformităţii
produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;
h) controlul de prevenire;
i) asistenţa tehnică de specialitate;
j) informarea preventivă;
k) pregătirea în domeniu a autorităţilor şi a populaţiei;
l) coordonarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
m) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
n) monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din
domeniul de competenţă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
denumit în continuare Inspectorat General;
o) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.

4.Atribuţiile inspecţiilor judeţene pe linie de prevenire incendii si protectie civilă(art.12)

Inspecţiile judeţene au următoarele atribuţii principale:
a) verifică respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi
protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi amenajărilor;
b) participă la identificarea şi monitorizarea riscurilor teritoriale din
judeţ/municipiul Bucureşti;
c) verifică organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie
civilă, precum şi a celei de identificare şi evaluare a riscurilor pe timpul exploatării
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
d) controlează activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie rămasă neexplodată
din timpul conflictelor armate;
e) coordonează şi controlează serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă, precum şi activitatea personalului cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor
de urgenţă;
f) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire
privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru
creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
g) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa
situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării tipurilor de risc repartizate
spre gestionare şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
h) desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către
cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire,
precum şi a conduitei de urmat înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de
urgenţă;
i) acordă asistenţă tehnică la elaborarea reglementărilor specifice zonei de
competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de
urgenţă, emise de autorităţile publice locale;
j) emite avize, autorizaţii şi acorduri, în condiţiile legii;
k) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor,
serviciilor de urgenţă voluntare şi private, a personalului cu responsabilităţi în
managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru educarea preventivă a
populaţiei;
l) verifică şi organizează activitatea de înştiinţare, avertizare, alarmare, evacuare,
adăpostire a populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;
m) pregăteşte personalul cu atribuţii de intervenţie la acţiuni de protecţie CBRN,
depoluare şi decontaminare;
n) coordonează activitatea de asanare a terenurilor de muniţia rămasă neexplodată
din timpul conflictelor armate şi conduce lucrările de distrugere a acesteia;
o) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru
verificarea viabilităţii documentelor operative la operatori economici, instituţii şi
localităţi;
p) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
q) participă şi stabileşte împreună cu organele abilitate de lege cauzele probabile
de incendiu, condiţiile şi împrejurările care au determinat ori au favorizat producerea
accidentelor şi dezastrelor;
r) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi protecţie civilă;
s) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, sprijină
inspectoratele şcolare judeţene în coordonarea şi desfăşurarea concursurilor tehnicoaplicative;
ş) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate,
conform reglementărilor specifice;
t) participă la întocmirea planurilor de urgenţă externă privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi a celor
privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
ţ) participă la planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de testare a
planurilor de urgenţă externă;
u) constată şi sancţionează încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniu;
v) planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de audit de supraveghere a
persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
w) participă în cadrul Colectivului de analiză tehnică, constituit la nivelul agenţiei
judeţene de protecţie a mediului;
x) participă în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare
profesională a adulţilor şi pentru examinarea participanţilor la programele de formare
profesională;
y) participă în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivele de
investiţii din categoriile prevăzute de legislaţie;
z) execută activităţi de verificare a respectării măsurilor de prevenire a situaţiilor
de urgenţă cu prilejul desfăşurării unor activităţi cu public numeros (manifestări
cultural-artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest etc.), vizite demnitari,
obiective în care se amenajează secţiile de votare, corespunzător planurilor de acţiuni
întocmite în acest scop;
aa) acordă asistenţă tehnică de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de
urgenţă.

Baza legalăORDIN M.A.I. Nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activit[íi de prevenire executate de I.G.S.U. si unitati subordonate

Vezi:

a.Prevenirea incendiilor   –  Ghid 

 Surse de informare Wikipedia  

b.Protecía civilă:

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.