Atribuții primar și autorități situații de urgență

Baza legală: A.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 2004  privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată 2014
 1. Organizarea Sistemului Național  respectiv componența comitetelor județene și locale pentru situatii de urgenta
 2. Atribuțiile componentelor Sistemului Național
 3. Resurse umane
 4. Resurse financiare 

4.1.Ședință C.N.S.S.U. videoconferință cu  prefecții, – Video

B.H.G. nr. 762/2008 Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Vezi:

Atribuții primar în caz de inundații

1.Organizarea Sistemului Național

Compunerea Sistemul Naţional (art. 6)  :

 •  comitete pentru situaţii de urgenţă;
 •  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 •  servicii de urgenţă profesioniste şi  servicii de urgență voluntare  ;
 • centre operative   şi centre de coordonare şi conducere a intervenţiei;
 •  comandantul acţiunii

Compunerea comitetele pentru situaţii de urgenţă (art. 7, alin.1):

 • a) Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi;
 • a1) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
 • b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă;
 • c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 • d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
 • e) comitetele  locale pentru situaţii de urgenţă 

(2) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin al managementului şi se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia impune.

 

d.Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta (C.J.S.U.)

Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta (C.J.S.U.) se constituie și funcționează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocita a prefectului, ca organism interinstituțional de sprijin al managementului situațiilor  de urgenta denumit în continuare comitet județen(Art.11).

 Din comitetul județean fac parte președintele consiliului județean, șefi de servicii deconcentrate, mai multe inf.  aici.

(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor județene se stabilesc prin ordine ale prefecților.

e.Comitetele Locale pentru Situații de Urgență(C.L.S.U.) 

Comitetele  locale pentru situaţii de urgenţă  sunt organisme interinstitutionale cu atribuții in sprijinul managementului situațiilor de urgenta produse sau posibil a se produce pe teritoriul unei anumite unități administrativ-teritoriale. C.L.S.U. se constituie la nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al comunelor, sub conducerea primarului(art.12)

La nivelul orașelor și comunelor se constituie și centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara.

Centre operative  se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respective prin dispozitie a primarului si asigura secretariatele tehnice ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta.

Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, mai multe inf. aici.

Art.13(1)Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectoratul General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, asigură coordonarea unitară și permanentă a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.Modificări (1)

(2) În cadrul Inspectoratului General se organizează inspecția de prevenire, centrul operațional național și alte structuri adecvate pentru managementul situațiilor de urgență, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicații, informatică și relații publice.Modificări (1)

(3) Centrul operațional îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare, alertare și coordonare tehnică operațională la nivel național a situațiilor de urgență.

(4) Inspectoratul General, prin centrul operațional național, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Național, preluând în acest sens, la data desființării Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al acesteia.

(5) Inspectoratul General asigură, potrivit competențelor legale, cooperarea și reprezentarea la nivel național în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.Modificări (1)

Art.14.(1)Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

(2) În cadrul serviciilor de urgență profesioniste se organizează inspecții de prevenire, centre operaționale și alte structuri adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicații, informatică și relații publice.

(3) Centrele operaționale prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcțiile prevăzute la art. 13 alin. (3) la nivelul județelor, respectiv al municipiului București.

(4) Serviciile de urgență profesioniste, prin centrele operaționale, asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor județene și al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

(5) Serviciile publice de urgență asigură, potrivit competențelor legale în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează, cooperarea în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.

Art.15.(1)La nivelul ministerelor, al altor instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, al municipiilor – cu excepția municipiului București -, al orașelor și comunelor se constituie  centre operative pentru situații de urgență , denumite în continuare centre operative.Modificări (1)

(2) La ministerele și instituțiile publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin complexe în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, prevăzute în anexa nr. 1,centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanentă.Modificări (1)

(3)Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcțiile prevăzute la art. 13 alin. (3), în domeniile de competență, ale ministerelor și instituțiilor publice centrale respective.

(4) Centrele operative prevăzute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autorității respective, prin ordin al ministrului, conducătorului instituției publice centrale sau prin dispoziție a primarului.

(5) Centrele operative asigură secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autorităților publice centrale sau locale prevăzute la alin. (1).

Art.16 -Modificari (1) În situații de urgență, coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepțional a acțiunii tuturor forțelor stabilite pentru intervenție se realizează de către o persoană împuternicită, după caz, de către Comitetul Național, ministerial, județean sau al municipiului București, în funcție de natura și gravitatea evenimentului și de mărimea categoriilor de forțe concentrate, denumită comandantul acțiunii.

(2) Comandantul acțiunii poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă și punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementărilor în vigoare.

Art.17 -Modificari (1) Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor, centrelor operaționale și centrelor operative pentru situații de urgență se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art.19 -Modificari (1) Principalele funcții de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale și unele organizații neguvernamentale în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență sunt prevăzute în anexa nr. 2.

2.Atribuțiile componentelor Sistemului Național

Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, respectiv Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi, după caz, are următoarele atribuţii principale (art. 20):

a) examinează şi propune spre adoptare Guvernului Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

b) analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi fluxul informaţional-decizional;

c) declară, cu acordul primului-ministru, starea de alertă la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor de urgenţă şi declară încetarea stării de alertă;

d) hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti;

e) propune Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către Preşedintele României a „stării de urgenţă” în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;

f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenţă umanitară internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor întocmite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

g) coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;

h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în afara frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaţionale cu atribuţii în domeniu;

i) stabileşte repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

j) iniţiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti;

k) analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenţă;

l) stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul stărilor excepţionale;

m) coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de urgenţă;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.

2.Comitetetul judeten are urmatoarele atributii principale(art.22):

 • informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 • evalueaza situatiile de urgenta produse in unitatile administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 • declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta la nivel judetean sau in mai multe localitati ale judetului si propun instituirea starii de urgenta;
 • analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
 • informeaza Comitetul National si consiliul judetean asupra activitatii desfasurate;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.

  3.Comitetul local are urmatoarele atributii principale(art.24):

 • informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 • evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 • declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;      analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta;
 • informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.

Art.25. Inspectoratul General are următoarele atribuții principale:Modificat (1)

a) analizează, evaluează și monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluției acestora în scopul identificării stărilor potențial generatoare de situații de urgență, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populației și prevenirea agravării situației;

b) asigură coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul țării, a măsurilor și acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;

c) asigură informarea operativă a ministrului administrației și internelor și a instituțiilor interesate asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau producerii situațiilor de urgență în teritoriu, printr-un sistem informațional propriu;

d) coordonează derularea programelor naționale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor;

e) coordonează activitățile de prevenire și de intervenție desfășurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum și constituirea grupelor operative pentru coordonarea și sprijinul răspunsului în situații de urgență în zonele grav afectate;

f) transmite și urmărește îndeplinirea deciziilor Comitetului Național;

g) asigură informarea populației prin mass-media despre iminența amenințării ori producerea situațiilor de urgență, precum și asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;

h) asigură coordonarea tehnică și de specialitate a centrelor operaționale și a centrelor operative și asigură menținerea permanentă a fluxului informațional cu acestea;

i) cooperează cu organismele de profil pe plan internațional, pe baza convențiilor la care statul român este parte, și urmărește respectarea acestor convenții în domeniul situațiilor de urgență;

m) acordă asistență tehnică de specialitate autorităților publice centrale și locale privind gestionarea situațiilor de urgență;

n) propune ministrului administrației și internelor participarea cu forțe și mijloace la înlăturarea efectelor situațiilor de urgență în afara teritoriului țării, potrivit tratatelor, acordurilor și înțelegerilor internaționale la care România este parte;

o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență la nivel național și elaborează proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru astfel de situații;

Art.26 -Serviciile de urgență profesioniste au următoarele atribuții principale:

a) organizează și desfășoară activități specifice de prevenire a situațiilor de urgență;

b) participă la identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora și întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competență, pe care le supun aprobării prefecților;

c) exercită coordonarea, îndrumarea și controlul tehnic de specialitate al activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;

d) acordă asistență tehnică de specialitate privind gestionarea situațiilor de urgență;

e) monitorizează prin centrele operaționale evoluția situațiilor de urgență și informează operativ prefecții și Inspectoratul General; Modificat (1)

f) planifică, organizează și desfășoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situațiilor de urgență, a subunităților de intervenție din subordine;

g) fac propuneri comitetelor pentru situații de urgență și Inspectoratului General privind gestionarea și managementul situațiilor de urgență; Modificat (1)

h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

i) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor și urmăresc menținerea legăturilor de comunicații între centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;

j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și le înaintează organismelor și organelor abilitate;

k) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență din zonele de competență;

4.Centrul  operativ  cu activitate permanenta au urmatoarele atributii principale (art.27 alin.1):

 • centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;
 • monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta si celelalte centre operationale si operative interesate;
 • urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
 • centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;
 • gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta.

5.Centrele operative temporare care se constituie numai la declararea stării de alertă,(art.27 alin.2): pe timpul funcționării lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităților respective.

Art.28. Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale au obligația, potrivit competențelor lor, să transmită Inspectoratului General sau, după caz, direct ministrului administrației și internelor ori primului-ministru datele și informațiile referitoare la situațiile potențial generatoare de situații de urgență, precum și despre evoluția și consecințele acestora.

3.Resurse umane

Art.30(1) Resursele umane necesare funcționării Sistemului Național se asigură prin intermediul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale.

(2) Personalul Inspectoratului General, centrelor operaționale și al centrelor operative este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege.

4.Resurse financiare

Art.33.Fondurile bănești pentru realizarea și desfășurarea activităților de management al situațiilor de urgență la nivel central și local se asigură din bugetul de stat și/sau din bugetele locale, după caz, precum și din alte surse interne și internaționale, potrivit legii.

Art.34-  Salarizarea și alte drepturi ale personalului din centrele operaționale se stabilesc și se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgență profesioniste.Modificat

(2) Salarizarea și alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanentă se stabilesc și se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcționarii publici din ministerele respective.

Anexa nr.2 Principalele funcții de sprijin pe care le pot indeplinii ministerele, celelalte organe centrale si unele ONG în prevenirea gestionarea  situatiilor de urgență

Nr Funcții de sprijin
1 Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora
2 Informarea, înștiințarea și avertizarea
3 Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor
4 Comunicații și informatică
5 Căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor
6 Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate
7 Acordarea asistenței medicale de urgență
8 Prevenirea îmbolnăvirilor în masă
9 Localizarea și stingerea incendiilor
10 Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
11 Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse
12 Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate
13 Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate
14 Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate
15 Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
16 Efectuarea depoluării și decontaminării
17 Menținerea și restabilirea ordinii publice
18 Logistica intervențiilor
19 Reabilitarea zonei afectate
20 Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă

B.H.G. nr. 762/2008 Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

In gestionarea situatiilor de urgenta sunt constituite urmatoarele organisme si structuri:

 • Comitetul National pentru situatii de urgenta;
 • Inspectoratul General pentru situatii de urgenta;
 • Comitete ministeriale pentru situatii de urgenta;
 • Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene;
 • Comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
 • Comitetele  locale pentru situaţii de urgenţă
 • Centre operativecu activitate permanenta;
 • Centre operative cu activitate temporara;
 • Celulele de urgenta;
 • Serviciile voluntare/private pentru situatii de urgenta;
 • Serviciile private de urgenta constituite ca societati comerciale.

Vezi

a.Protecție civilă și situații de urgență:

 

c.Modele plan analiza riscuri, Hotărâri ale Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Mun. Piatra Neamț:

Planul de analiză și acoperire a riscurilor în Municipiul Piatra Neamț 2017 (detalii – format .pdf)

 • Hotărâri C.L/ nr. 2 din 15.03.2017 inundatii  – detalii (format .pdf)
 • Hotărâri C.L. nr. 2 din 15.03.2017 arderea miristirilordetalii (format .pdf)
 • Reguli de comportare în cazul producerii unor situații de urgență – incendii, cutremure, inundații, alunecării de teren, muniții neexplodate – detalii (format .pdf)
 • Semnificația codurilor de culori pentru avertizările hidro-meteorologice de scurtă și medie durată (detalii – format .doc)

d.Mai multe materiale  protectia civilă Primăria Piatra Neamț (informare preventiva, planuri, hotărâri, legislatie, aici.

e.Prevederi legale:

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.