Prevenire incendii

Prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care trebuie să participe autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul țării.

În cadrul autorităţilor administraţiei publice, consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, sunt  următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor(art.6):
a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadru tehnic p.s.i.  sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic p.s.i. sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;
c)  Serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă

(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic  cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor   sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.
ART. 7 La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local.
Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către  personalul din compartimentul de prevenire  din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pe baza  regulamentului  elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
ART. 8 Atribuţiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei publice.
 Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor(Art. 9).

Sursa – Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

Legislatie prevenire incendii