Comitete şi centre operative S.U.

Comitetele şi centre operative pentru situaţii de urgenţă

 1. Dispozitii generale
 2. Structuri organizatorice si funcționare acestora
 3. Atribuții
 4. Dotare

Baza legală:  H.G. 1491 din 2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

1.Dispozitii generale

Art. 1.Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenta sunt organisme si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National.

Art. 2(1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;
b) comitetele pentru situatii de urgenta, constituite la ministere si la alte institutii publice centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;
c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitetul Municipiului Bucuresti;
d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene;
e) comitetele locale pentru situatii de urgenta, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite in continuare comitete locale.
(2) Centrele operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative, sunt:
a) centre operative cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;
b) centre operative cu activitate temporara la celelalte ministere si institutii publice centrale cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, precum si la sectoarele municipiului Bucuresti, in municipii, orase si comune.

 

Art. 3.Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica comitetelor si centrelor operative prevazute la art. 2, cu exceptia Comitetului National.

Art. 4.(1) Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.
(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice centrale.
(3) Comitetul Municipiului Bucuresti si comitetul judetean se constituie prin ordin al prefectului.
(4) Comitetul local se constituie prin  dispoziție a primarului, cu avizul prefectului.

Art. 5.(1) Centrele operative cu activitate permanenta sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie in cadrul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta si indeplinesc functiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, in vederea indeplinirii permanente a functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in situatii de urgenta, in domeniile de competenta ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.
(2) Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanenta sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.
(3) Centrele operative cu activitate permanenta organizeaza si asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.

Art. 6.(1) Centrele operative cu activitate temporara sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii functiilor specifice pe durata starii de alerta, in cazul situatiilor de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregatirea raspunsului in astfel de situatii.
(2) Centrele prevazute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, precum si la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institutiilor prevazute la art. 5. La nivelul municipiului Bucuresti, atributiile centrului operativ se exercita de catre centrul operational din structura inspectoratului pentru situatii de urgenta.
(3) Centrele operative cu activitate temporara asigura si organizeaza secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite de autoritatile publice centrale sau locale prevazute la alin. (2).

Art. 7.Centrele operative permanente si temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului, dupa caz.

Art. 8.La stabilirea structurii organizatorice, a atributiilor, modului de functionare si a dotarii componentelor Sistemului National prevazute la art. 2 se aplica principiile managementului situatiilor de urgenta prevazute de lege.

3.Structuri organizatorice si funcționare acestora

Art.9.(1) Comitetele pentru situații de urgență au în componență un președinte, un vicepreședinte, membri și consultanți.

(2) Președintele comitetului pentru situații de urgență este ministrul, conducătorul instituției publice centrale, prefectul sau primarul, după caz.

(3) Vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență este, de regulă, un secretar de stat, un adjunct al conducătorului instituției publice centrale, președintele consiliului județean, primarul general sau un viceprimar, după caz.

(4) Membrii comitetului pentru situații de urgență sunt:

a) în comitetul ministerial: persoane cu funcții de conducere din aparatul propriu și din unele instituții și unități aflate în subordinea ministerului sau instituției publice centrale ori sub autoritatea acestora;

b) în Comitetul Municipiului București: viceprimarii de sectoare, șefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate și de gospodărire comunală, conducători ai unor instituții, regii autonome și societăți comerciale, ai agenților economici care, prin specificul activităților desfășurate, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență;

c) în comitetul județean: șefii de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărire comunală, conducători ai unor instituții, regii autonome și societăți comerciale, ai agenților economici care, prin specificul activităților desfășurate, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență;

d) în comitetul local: secretarul comunei, orașului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului București, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activității, constituie factori generatori de situații de urgență.

(5) Consultanți în comitetele pentru situații de urgență sunt:

a) experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice, care constituie comitetele, sau din instituții și unități în subordine;

b) reprezentanți ai altor ministere, instituții și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competență respectiv, cooptați în comitetele ministeriale la solicitarea președinților comitetelor respective.

Art.10.(1) Comitetele pentru situații de urgență se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui.

(2) Ședințele comitetelor pentru situații de urgență se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a înlocuitorilor desemnați.

(3) Hotărârile comitetelor pentru situații de urgență se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei președintelui comitetului.

(4) Consultanții nu au drept de vot.

(5) Comitetele pentru situații de urgență își desfășoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Art.11.Persoanele din componența comitetului pentru situații de urgență au următoarele obligații principale:

a) președintele: convoacă întrunirea comitetului, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative; îl informează operativ pe președintele comitetului ierarhic superior;

b) vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participă la ședințele comitetului; prezintă informări și puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituțiilor și unităților pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor adoptate și urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competență; mențin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) consultanții: participă la ședințele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice și de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.

Art.12.Centrele operative cu activitate permanentă sunt conduse nemijlocit de șefii acestora și au în compunere compartimente adecvate exercitării, în domeniile de competență ale ministerelor și instituțiilor publice centrale respective, a funcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și a atribuțiilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ministeriale. Numărul de posturi aferent centrelor operative cu activitate permanentă poate fi de maximum 20 de posturi, în raport cu sarcinile ce revin ministerului sau instituției, și se asigură prin redistribuirea personalului.

(2) Centrele operative cu activitate permanentă se încadrează cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum și în comunicații, informatică și relații publice.

(3) Activitatea operațională a centrelor operative prevăzute la alin. (2) se desfășoară permanent, pe criteriul „24h/24h”, în ture sau pe schimburi. Prin excepție, în funcție de natura și tipul riscurilor gestionate, conducătorul instituției pe lângă care funcționează centrul operativ poate aproba ca activitatea operațională a acestuia să se desfășoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.

(4) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanentă se face în raport cu natura, frecvența și gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionării, precum și cu complexitatea funcțiilor de sprijin îndeplinite de ministerul sau instituția publică centrală respectivă.

3.Atribuții

Art.13(1) Comitetele ministeriale, comitetele județene, respectiv al municipiului București, și comitetele locale îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004.

(2) Comitetele sectoarelor municipiului București îndeplinesc atribuțiile comitetelor locale.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale specialiștii cooptați în cadrul comitetelor județene se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.

Art.14.Centrele operative cu activitate permanentă îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004.

Art.15.Centrele operative cu activitate temporară, în timpul funcționării, îndeplinesc atribuțiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004.

Notă:

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 nr. 21 din 2004 privind sistemul de urgență – extras:

Centrul  operativ   atributii principale (art.27 alin.1 )

 • centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;
 • monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta si celelalte centre operationale si operative interesate;
 • urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
 • centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;
 • gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta.

Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alertă. (art.27, alin (2).Pe timpul funcționării lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităților respective.

Art.16.Atribuțiile specifice ale comitetelor și centrelor operative prevăzute la art. 13-15 se prevăd în regulamentele de organizare și funcționare  proprii instituțiilor respective, în raport cu specificul situațiilor de urgență gestionate și al funcțiilor de sprijin pe care le îndeplinesc, avizate și aprobate conform Ordonanței de urgență nr. 21/2004.

Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență deținute de centrele operative se gestionează astfel:

a) la cele cu activitate permanentă, de către personalul propriu;

b) la cele cu activitate temporară, de către persoane anume desemnate de conducătorul instituției din cadrul aparatului propriu al autorităților care le-au constituit.

Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor și îndeplinesc următoarele atribuții specifice:

a) asigură convocarea comitetelor pentru situații de urgență și transmiterea ordinii de zi;

b) primesc și pregătesc materialele pentru ședințele comitetelor pentru situații de urgență și le prezintă președinților și membrilor acestor comitete;

c) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;

d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;

e) difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă și de intervenție;

f) întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;

h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență;

i) gestionează documentele comitetelor pentru situații de urgență;

j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de președinții acestora, de șefii centrelor operaționale sau de șefii centrelor operative permanente respective.

Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu personalul centrelor operative este învestit cu exercițiul autorității publice.

Art.20.Coordonarea tehnică și de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional cu acestea.

Art.21.Pentru prevenirea și gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situații de urgență pot iniția și elabora programe locale, zonale sau naționale, care se aprobă de organele abilitate.

4.Dotarea

Art.22.(1) Lucrările comitetelor pentru situații de urgență se desfășoară în spații special amenajate prin grija autorităților administrației publice centrale sau locale care le-au constituit.

(2) Spațiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură și echipament de comunicații, echipament de comunicații speciale și de cooperare, informatică și birotică, corespunzător componenței comitetului respectiv și atribuțiilor acestuia.

(3) Aparatura și echipamentul de comunicații și informatică prevăzute la alin. (2), exceptând echipamentul de comunicații speciale și de cooperare, se conectează cu centrul operativ corespondent și fac parte din sistemul de comunicații, de prelucrare automată și stocare a datelor necesare funcționării Sistemului Național.

(4) Comitetele pentru situații de urgență se asigură cu spații destinate conferințelor și comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activități de către autoritățile și instituțiile în cauză.

(1) Lista cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.

(2) Dotările pentru spațiile de lucru ale comitetelor și pentru mass-media se asigură de către autoritățile administrației publice centrale sau locale care le-au constituit.

(3) Dotările pentru centrele operative se asigură de către autoritățile administrației publice centrale și locale care le-au constituit.

(4) Costurile lucrărilor de telecomunicații speciale vor fi suportate de către autoritățile administrației publice centrale sau locale în condițiile alin. (2) și (3).

Art.24.Fondurile bănești pentru realizarea dotărilor necesare fiecărui minister sau fiecărei instituții publice centrale sau locale cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din bugetele alocate anual acestora cu această destinație.

Art.25.Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

Anexa 1. Ministere la care se constituie centru operativ ptr. S.U. cu activitate permanentă

La fiecare minister se constituie centru operativ ptr. S.U. cu activitate permanentă……

*) Centrele operative pentru situații de urgență pot funcționa ca structuri distincte în cadrul altor centre sau compartimente cu atribuții asemănătoare sau complementare.

**) La Ministerul Administrației și Internelor activitățile specifice centrului operativ se îndeplinesc de către centrul operațional național din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Anexa 2.Lista dotari principale comitete și centru operativ ptr. S.U. 

A. Comitetele pentru situații de urgență

1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu

2. Aparate radio și TV color

3. Mijloace de comunicații și informatice

4. Aparatură de multiplicat documente

5. Hărți ale României și județelor, planul municipiului București

6. Hărți și planuri topografice și cadastrale

7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului

8. Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i.

9. Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice

10. Planuri și programe specifice

11. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare

12. Echipamente de comunicații speciale și de cooperare

B. Centre operative

Nr MIJLOACE ȘI MATERIALE Ministeriale Locale
Permanente Temporare Temporare
1 Mobilier: birouri, scaune, fișet, masă de consiliu x x x
2 Aparate radio x x x
3 Aparate TV color x
4 Mijloace de comunicații:
a telefoane fixe x x x
b telefoane mobile x x x
c fax x x x
d radiotelefoane fixe x x x
e radiotelefoane portabile x x x
) modem Internet x x x
g echipament de videoconferință x
h dispecerat de urgență x x
i receptor pe unde scurte x x x
5. Mijloace informatice:
a stații de lucru x x x
b software x x x
c servere x x
6 Hărți digitale x x
7 Hărți ale:
) României și Europei x
b județelor x x x
8 Planuri cadastrale x
9 Planuri de situație ale localităților și construcțiilor, cuprinzând rețelele și instalațiile cu apă, gaze, energie electrică și canalizare x
10 Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului x x x
11 Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i. x x x
12 Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice x x x
13 Planuri și programe specifice x x x
14 Bază de date privind situațiile de urgență x x x
15 Aparatură de multiplicat documente x x x
16 Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare x x x

NOTĂ: În funcție de necesități, prezenta anexă se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuțiilor specifice, în raport cu extinderea competențelor.

Mai multe inf. aici.

Un comentariu

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.