Cum poți fi pompier?

1.Pompier voluntar
2.Pompier angajat la agent economic sau instituție publică
3.Pompier profesionist
4.Pompier specialist

Vezi activități cerc de elevi și concursuri profesionale pompieri:

1.Pompier voluntar

Pompier voluntar poți fi într-un Serviciu voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) care sunt constituite la nivelul fiecărei primarii, în fiecare localitate constituite în baza Legii 306 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare.

Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile conform art.4 din H.G. 1579 din 2005  Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificat cu H.G. 371 din 2016;

 • să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani ;
 • să fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
 • să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar conform art.10 , lit.c referitor la anularea contractului.

Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.

A se vedea   H.G. 1579 din 2005  Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificat cu H.G. 371 din 2016 . Anexa nr. 1^1 la statut referitor la Parcursul profesional al voluntarului în situaţii de urgenţă.

parcurs voluntar

Drepturi si obligatii pompier voluntar mai jos:

Mai multe informații aici.

2.Pompier angajat la agent economic sau instituție publică într-un serviciu privat pentru situații de urgență (S.P.S.U.) acolo unde s-a stabilit prin documentație tehnică respectiv potrivit legii.Mai multe informații aici.

3.Pompier profesionist

De ce pompier profesionist?

 • o meserie onorabilă, nobilă, într-un domeniu dinamic și plina de satisfacții profesionale;
 • pe perioada școlarizarii se asigură cazare și cămin gratuit;
 • pregătire profesională solidă, în spirit european;
 • obținerea de acte de studii reunoscute pe plan național;
 • asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire;
 • șanse deosebite de promovare;
 • o salarizare atractivă.

Condiții generale de inscriere:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele conditii:

 • să aibă cetătenia română si domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie declarati apt medical, fizic si psihic: verificările privind starea de sănătate medicală, fizică si psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului depunerii dosarului;
 • să fie absolventi de liceu, cu diplomă de bacalaureat: dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârsirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăsurat activităti de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de minimum 9.00;
 • să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de invățământ;
 • să aibă înălțimea minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Conţinutul dosarului de recrutare (ianuarie 2020 )

         Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Județean până la data stabilită de către acestea, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă; absolvenţii promoției 2019 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 4. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei/soțului şi fiecarui copil;
 5. Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. Curriculum vitae – Europass (CV);
 7. Autobiografia;
 8. Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judicier, în termen de valabilitate, depus de către candidat;
 10. Trei fotografii color 3×4 cm și o fotografie 9×12 cm.;
 11. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 12. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 13. Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane – în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 14. Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrtivit legii;
 15. Alte documente solicitate prin metodologii/regulamentele de admitere.

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinsească în mod suplimentar, dupa caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Detalii privind perioadele de înscriere şi de desfăşurare a concursului de admitere, condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la adresa: http://www.igsu.ro/index.php?pagina=admitere_inv_militar sau la Biroul de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

3.1.Ofițer de pompieri

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Al.Ioan Cuza București

Subiecte admitere și răspunsuri în anii trecuți :

Sursa  aici.

3.2.Subofițer de pompieri

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție-Civilă Pavel Zăgănescu Boldești

Informații și aici 

Promoția Școlii de Subofițeri Pompieri si Protecție Civila „Pavel Zăgănescu” – 2018 mai jos:

 4.Pompier specialist

Pompierul specialist poate fi personalul serviciilor de urgenta profesionist care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu.

Brevetul de pompier specialist se elibereaza, la cererea solicitantilor, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pe baza verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a interviului sustinut in fata comisiei de evaluare constituite in acest sens.

Baza legală: ORDIN M.A.I. nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

Mai multe informatii  aici.

Vezi:  

Cum pot fi subofițer pompier?