Obligații primar, autorități prevenire incendii

Obligații primar, autorități, S.V.S.U. pe linie apărarea împotriva incendiilor (prevenire incendii)

 1. Obligații  primar  si consiliu local  
 2. Obligații  servicii de urgență voluntare pentru situații de urgență(S.V.S.U.)
 3. Obligații consiliu județean 
 4. Obligații prefect
 5. Obligaţiile utilizator  și salariat (art.21-22)

Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizata

1.Obligații primar (art.14 )

a)asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor  și aplicarea acestuia

b)asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea constituire serviciului de urgență voluntar  și elaborarea  regulament organizare si fucționare  al acestuia;

c)coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului;

d)asigură controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor  pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e)asigură controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor  la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

f)dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele  și autorizatiile și acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h)organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controulul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor  la gospodăriile cetățenești ;

i)informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

j) asigură încadrarea serviciului de uregnță voluntar  cu  personal atestat  în condițiile legii, precum și pregătire profesională și antrenarea acestuia;

k)asigură condițiile pentru participarea la  concursuri a serviciilor de urgență voluntare  și a  cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

l) asigură  dotarea serviciului de urgență voluntar , potrivit normelor, cu  mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor  și  echipamente de protecție specifice  carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată; 

m) analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor  și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n)comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

o)asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activități de informare și educație antiincediu a populației;

p)analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q)analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

r) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

s)îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale

Obligații consiliu local  (art.13)

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor , pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza căruia funcționează;

b) emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărării împotriva incendiilor  în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie   reguli si măsuri specifice  corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

d) înființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciului de urgență voluntar  și aprobă regulament organizare si fucționare  al acestuia; 

e) desemnează șeful  serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu  avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și răspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului de urgență voluntar, precum și mijloacele de comunicații necesare;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Observatie :  Hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău(Modele)
Anexa nr. 1 – Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor
Anexa nr.2 – Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor Buzau
Anexa nr.3 – Reglementarea lucrului cu foc dechis

Mai multe informatii aici.

2.Obligații servicii de urgență voluntare  pentru situații de urgență(art.34)

a) desfășoară  activități de informare și instruire  privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;

c) asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.

3.Obligaţii  consiliul judeţean  (art.15)

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

b) instituie reguli si dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

    f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea  concursurilor serviciilor  de urgență şi  cercurilor de elevi  Prietenii pompierilor;

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

 4.Obligaţii  prefect (art.16)

a) coordonează activităţile de apărare împotriva incendiilor din responsabilitatea autorităţilor centrale din teritoriu, conform legii;

b) aprobă schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, întocmită de inspectorat;

c) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri pentru respectarea legalităţii în domeniu;

e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Vezi:

Prevenire incendii – Informare preventiva

 • Hotărâri C.L. nr. 2 din 15.03.2017 arderea miristirilor – detalii (format .pdf)
 • Reguli de comportare în cazul producerii unor situații de urgență – incendii, cutremure, inundații, alunecării de teren, muniții neexplodate – detalii (format .pdf)
 •  Modul de prevenire a incendiilor în utilizare buteliilor GPL – detalii (format .pdf)
 •  Măsuri de prevenirea și stingerea incendiilor premergătoare sezonului estival – detalii (format .pdf)
 • Măsuri de prevenire a incendiilor la organizarea picnicului – detalii (format .pdf)
 • Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor în perioada recoltării cerealelor păioase – detalii (format .pdf)

Mai multe materiale  protectia civilă Primăria Piatra Neamț (informare preventiva, planuri, hotărâri, legislatie, aici.

 

 

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.