Organizare atribuții comitet local

Organizare atribuții comitet local(model)

 1. Dispozitie primar – constituire comitet local  si centru operativ (model)
 2. REGULAMENT privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
 • Organizarea si atribuții comitetului local pentru situaţii de urgenţă si centru operativ
 • Resurse
 1. Dispozitie primar – constituire comitet local  si centru operativ (model)

JUDEŢUL…………………….

ORAŞ ______________________                                                                    Vizat legalitate

      P R I M A R                                                                                                            Secretar

 

 

 

 

Dispoziţia nr. __________

din _____________________

privind actualizarea şi compeltarea Dispoziţiei nr…………………din………………… privind

componenţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 

 

 

 

Văzând:

 • Referatul domnului _______________________________, înregistrat sub nr. _____________ din ______________;
 • Prevederile art.11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă – aprobat prin Legea nr.15/2005;
 • Prevederile H.G. nr. 1491/9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi darea comitetelor şi centrelor operative, pentru situaţii de urgenţă.

 

În temeiul art.68 alin.1 lit.a, h şi i şi a art. 71 alin.1 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale.

Primarul Municipiului _______________, ______________________.

 

 

Dispune:

 

Art. 1 Prin prezenta se actualizează componenţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă prevăzută în Dispoziţia nr……………………………/din………………, conform anexei.

 

Art. 2 Prezenta dispoziţie se va comunica:

membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului Operativ

Instituţia Prefectului …………………

 

Primar

 ____________________________

 

Anexa nr. ______

 

 

Componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ 

Preşedinte: ____________________________________ – primar municipiu, oraş,

Vicepreşedinte: ________________________________ – viceprimar municipiu, oraş;

Membri: __________________________ – secretar municipiu,

__________________________ – inspector Protecţie Civilă;

__________________________ –

__________________________ – inspector sanitar veterinar;

__________________________ –

__________________________ – comandant Grup de Intervenţie _____________

__________________________ – cdt. Poliţiei municipiului, oraşului;

__________________________ – C.N. Apele Române;

__________________________ – şef acces Bihor Romtelecom;

__________________________ – Electrica S.A. – şef distribuţie;

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ director Ocol silvic;

__________________________ reprezentant Inspecţia în construcţii.

 

 

CONSULTANŢI (experţi şi specialişti)

 

 1. __________________________ – cdt. Detaşament de pompieri;
 2. __________________________ – protecţia mediului – primărie;
 3. __________________________ –
 4. __________________________ –
 5. __________________________ – topograf, primărie;
 6. __________________________ –

 

COMPONENŢĂ CENTRU OPERATIV

 

 1. __________________________ – inspetor protecţie civilă, şef centru operativ;
 2. __________________________ – şef birou urbanism;
 3. __________________________ – şef birou adminsitraţia domeniului public şi privat;
 4. __________________________ – contabil şef;
 5. __________________________ – responsabil gospodărire locală.

 

 

Primar

 

_______________________

 

 

2.REGULAMENT privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 

REGULAMENT

privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 

CAPITOLUL I.Organizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 Art.1 (1) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, denumit comitet local, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a primarului, ca organism de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, şi se compune din:

 1. preşedinte: primarul localităţii;
 2. vicepreşedinte: viceprimar;
 3. membri: secretarul consiliului local, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor isntituţii ş societăţi comeerciale de interes local care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;
 4. consultanţi: experţi şi specialişti ai instituţiilor şi unităţilor de la pct. c).

(2) Componenţa nominală a comitetului local este prezentată în anexa nr.1.

Art.2 Atribuţiile secretariatului comitetului local sunt îndeplinite de centrul operativ. Şeful centrului operativ este inspectorul de protecţie civilă, respectiv secretarul consiliului local.

 

 

CAPITOLUL II.Atribuţiile comitetului local 

Art. 3 (1) Comitetul local asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată şi aprobată prin Legea nr.15/2005, preluând atribuţiile comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor şi de protecţie civilă.

Art.4 Atribuţiile specifice ale comitetului local sunt prevăzute în „Planul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă”, specifice tipurilor de risc de pe raza localităţii. Acesta se elaborează pe baza Planului şi regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, specifice tipurilor de risc, elaborate de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi ministerele care coordonează managementul situaţiilor de urgenţă specifice riscurilor respective.

 Art.5 Personalul comitetului local are următoarele atribuţii principale.

 1. preşedintele: convoacă întrunirea comitetului local, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; aprobă prin dispoziţie deciziile, planurile, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; informează operativ Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra avtivităţii desfăşurate;
 2. vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile de membru prevăzute la lit. c) şi, în absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia;
 3. membri: participă la şedinţele comitetului local; prezintă informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc din competenţa structurii pe care o reprezintă, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţiile de urgenţă;
 4. consultanţii: participă la şedinţele comitetului local; consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate.

Art.6 (1) Pe linie de secretariat, centrul operativ, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. gestionează docuemtnele comitetului local;
 2. asigură convocarea comitetului local şi transmiterea ordinei de zi;
 3. primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului local şi asigură prezentarea acestora preşedintelui şi membrilor;
 4. asigură lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor comitetului local, inclusiv întocmirea procesului verbal;
 5. asigură redactarea deciziilor adoptate de comitetul local, precum şi a dispoziţiilor de punerea în aplicare a acestora, pe care le prezintă spre aprobare;
 6. asigură multiplicarea docuemtnelor emise de comitetul judeţean şi difuzarea lor autorităţilor interesate;
 7. întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii deciziilor adoptate de comitetul local;
 8. conlucrează cu centrele operaţionale ale localităţilor limitrofe;
 9. întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale comitetului local;
 10. urmăreşte realizarea suportului logistic al locului de desfăşurare a şedinţelor comitetului local;
 11. îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitet.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor consultă specialişti şi din alte domenii de activitate.

Art.7   (1) Comitetul local se întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune.

(2) Lucrările comitetului local se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.

(3) convocarea membrilor comitetului local pentru şedinţă se face, de regulă, cu minimum 7 (şapte) zile înainte de data desfăşurării;

(4) Materialele necesare susţinerii problematicii înscrisă pe ordinea de zi, vor fi întocmite şi înaintate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţean (centrul operaţional) cu 7 (şapte) zile înainte de data stabilită pentru şedinţă;

(5) Materialele de la alin. (4), vor fi distribuite membrilor comitetului local, cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea şedinţei;

(6) deciziile comitetului judeţean se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi;

(7) Consultanţii nu au drept de vot;

(8) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale şi semestriale, elaborate de centrul operativ.

CAPITOLUL IV

Asigurarea materială şi financiară

Art.8   (1) Lucrările comitetului local se desfăşoară în spaţii special amenajate şi echipate din cadrul sediului primăriei.

(2) Spaţiile de lucru se echipează şi dotează cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, precum şi cu birotică necesară;

(3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin. (2) se conenctează cu centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

(4) Lista cu dotările principale necesare pentru activitatea comitetului comunal este prevăzută în anexa nr.1.

Art.9 Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurara activităţilor comitetului local se asigură, potrivit legii.

Art.10 Anexele 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr.1

 LISTA cu dotările principale pentru comitetul local pentru situaţii de urgenţă

 1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu;
 2. Aparate radio şi TV color;
 3. Mijloace de comunicaţii şi informatice;
 4. Aparatură de multiplicat documente;
 5. Hărţi digitale, hărţi ale româniei şi judeţelor limitrofe, harta judeţului;Hărţi şi planuri topografice şi cadastrale;
 6. Mijloace tehnie de asigurare a iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrurlui;
 7. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor;
 8. Acte normative specifice şi literatură de specialitate;
 9. planuri şi programe specifice;
 10. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.

NOTĂ: În funcţie de necesităţi, anexa se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extnderea competenţelor.

 Anexa nr.2

 ATRIBUŢIILE  COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

1.Atribuţii principale:

 • informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 • evaluează siuaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii adminsitrativ – teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
 • declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii adminsitrativ – teritoriale;
 • analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
 • informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate,
 • îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.

2.Atribuţii specifice:

 • preşedintele (primarul): convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurilr, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative, îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;
 • vicepreşedintele (viceprimarul): îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;
 • Participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă, menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;
 • consultanţii: participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură docuemtnarea tehnică de specialitate.

 Anexa nr.3

 ATRIBUŢIILE CENTRULUI OPERATIV

 Atribuţii principale:

 1. Îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională la nivel local a situaţiilor de urgenţă,
 2. Centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 3. Monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează inspectoratul judeţean şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
 4. Urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ş a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 5. Asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
 6. Centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
 7. Gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă,
 8. Îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi în regulament.

Atribuţii specifice:

 1. asigură onvocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi transmtierea ordinii de zi;
 2. primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete;
 3. execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
 4. asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;
 5. difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă şi de itnervenţie;
 6. întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
 7. întocmesc proiecte de comunicate de presă;urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de urgenţă;gestionează documetnele comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
 8. asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 9. îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.

Sursa – isuarges.ro