Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor spații ptr. comerț

  1.  Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:

    a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;

b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;

c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

În cadrul spaţiilor pentru comerţ trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea:

a) căilor de acces, evacuare şi intervenţie;

b) locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;

c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

2,Fumatul

 În spaţiile pentru comerţ fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.

Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire, prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei „FUMATUL INTERZIS”.

Uşile, căile de acces şi locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenţie pentru desfăşurarea activităţilor de salvare şi stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile în orice anotimp şi în orice condiţii.

Orice utilizator aflat în spaţiul pentru comerţ trebuie să aibă acces liber şi nerestricţionat la căile de evacuare în caz de incendiu.

3.Căi de evacuare

 

Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje.

Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate.

Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile pentru comerţ se interzic următoarele:

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor;

c) amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;

d) amplasarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.

Căile de evacuare a spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să conducă spre spaţii din care evacuarea nu se poate continua.

Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri pătrunderea fumului şi gazelor fierbinţi pe căile de evacuare.

Pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiile pentru comerţ se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.

Se interzice mascarea indicatoarelor şi a panourilor de marcare a căilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.

Indiferent de sezon, căile de acces şi intervenţie se întreţin pentru a fi practicabile, curate şi libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare şi intervenţie reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei în care sunt înglobate spaţiile pentru comerţ.

Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi motorii.

 4.Iluminat de siguranță

      Verificarea iluminatului de siguranţă, întreţinerea şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigură de către personalul desemnat

Executarea compartimentărilor interioare temporare în cadrul spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să afecteze iluminatul de siguranţă. În situaţia executării unor astfel de compartimentări este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă.

 5.Sistem de alimentare

Orice deficienţă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat.

Verificarea funcţionalităţii sistemului de alarmare în cadrul unității se face zilnic de către personalul desemnat.

Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producătorilor.

Exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.

La utilizarea mijloacelor tehnice este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

În spaţiile pentru comerţ pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l.

Curăţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor etc. cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

6.Paratrăsnet

 

Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.

Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

7.Sobe, coș de fum

 

Produsele şi materialele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

 

8.SUBSTANTE PERICULOASE

 

Pe timpul depozitării, manipulării şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile, se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

Produsele şi substanţele combustibile se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.

Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.

9.DEŞEURI

          Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spaţiul, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Deşeurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură şi se distrug conform reglementărilor specifice.

Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.

Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucţiunilor producătorului, luându-se măsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.

Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.

10.TERMOPROTECŢIE / IGNIFUGARE

(1) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.

(2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.

(3) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcătuirea construcţiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului.

Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

În spaţiile pentru comerţ, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.

Lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.

11. PERIOADA CANICULARĂ SAU SECETOASE, RECE

(1) În perioadele caniculare sau secetoase şi în cele premergătoare sezonului rece, persoana care administrează spaţiul asigură, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.

(2) Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

d)  asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(3) Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:

a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente şi al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.), înlăturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;

b)   protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;

c)  asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Persoana care administrează spaţiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligaţia de a asigura menţinerea permanentă în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, a accesibilităţii către aceştia, precum şi protecţia împotriva lovirii de către autovehicule.

La terminarea programului de lucru, în spaţiile pentru comerţ în care încălzirea se face cu sobe, cu sau fără acumulare de căldură, se întrerupe funcţionarea acestora.

 

12.Spaţii de expunere şi comercializare a produselor

 

(1) Materialele pentru standurile de expoziţie şi vânzare din spaţiile accesibile cumpărătorilor se confecţionează din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, s1, d1.

(2) Decoraţiunile din materiale combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Pentru evacuarea persoanelor din spaţiile de expunere şi comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigură următoarele măsuri principale:

a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1);

b) organizarea şi instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fără generarea fenomenului de panică;

c) marcarea şi menţinerea practicabilă a căilor de evacuare;

d) asigurarea bunei funcţionări a iluminatului de siguranţă pentru evacuare;

e) asigurarea funcţionării ascensoarelor de pompieri.

Instalaţiile electrice necesare pentru funcţionarea firmelor, vitrinelor şi reclamelor luminoase din spaţiile de expunere a produselor se verifică periodic.

În cazul utilizării panourilor, afişelor şi benzilor publicitare temporare în spaţiile de expunere a produselor se respectă, în principal, următoarele:

a) amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

b) se interzice ca inscripţiile sau semnele utilizate în panourile sau afişele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu;

c)   materialele utilizate la confecţionarea panourilor trebuie să fie din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, d1 şi s0.

(1) Standurile temporare pentru promoţiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect.

(2) Se interzice amplasarea standurilor prevăzute la alin. (1) pe căile de evacuare.

(3) Se interzice amplasarea standurilor dacă acestea blochează sau îngreunează accesul către mijloacele tehnice de primă intervenţie.

(1) Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstraţii privind funcţionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.

(2) Se interzice funcţionarea motoarelor termice în spaţiile accesibile publicului.

În spaţiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstraţii sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile şi/sau inflamabile.

În spaţiile destinate verificării funcţionării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri:

a) se verifică funcţionarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate;

b) se interzice aglomerarea spaţiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate.

În locurile în care se execută verificarea funcţionării produselor comercializate, la terminarea programului, se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei funcţionare nu mai este necesară.

 

13.Spaţii de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor

 

În spaţiile pentru comerţ se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, în condiţiile legii.

Spaţiile de depozitare trebuie să fie independente faţă de construcţia în care se comercializează produse pirotehnice/artificii.

Se interzice păstrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor în alte ambalaje decât în cele originale care asigură nivelul de securitate corespunzător.

La depozitarea şi comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementărilor specifice şi instrucţiunile producătorului.

Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor uşor inflamabile în depozitele şi spaţiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.

Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplasează şi se depozitează astfel încât:

a) să poată fi evacuate uşor în caz de incendiu;

b) să se afle la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură şi de conductorii electrici.

Pe timpul programului, prezenţa permanentă a personalului care deserveşte spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.

Instruirea personalului de deservire a spaţiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, în ceea ce priveşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor şi exploziilor, este obligatorie.

La terminarea programului, în spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranţei spaţiului şi pentru eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a materialelor din spaţiul respectiv.

 

14.Spaţii de depozitare

 

La depozitarea materialelor se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora – gradul de periculozitate, sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.

Produsele, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente se amplasează pe stive, grupe sau sectoare, astfel încât să se asigure spaţiile de siguranţă şi acces între stivele de mărfuri, căile de acces pentru folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu etc.

Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de depozitare se delimitează şi marchează.

(1) Stivele de mărfuri sau rafturile pentru depozitarea mărfurilor se dispun astfel încât spaţiile de siguranţă sau acces să corespundă cu poziţia pe verticală a corpurilor de iluminat.

(2) În zonele în care măsurile prevăzute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se păstrează un spaţiu de siguranţă de cel puţin 0,50 m de la limita superioară a stivelor de mărfuri şi până la nivelul corpurilor de iluminat.

Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor se păstrează în permanenţă ordine şi curăţenie.

Se interzice folosirea în spaţiile de depozitare a reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte sau neasigurate cu protecţie adecvată.

Este interzis a se păstra în spaţiile de depozitare obiecte străine de inventarul depozitului.

Personalul spaţiilor de depozitare asigură supravegherea, conform instrucţiunilor furnizorului, a materialelor periculoase.

Pe toată suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea şi utilizarea focului de orice natură, precum şi fumatul.

Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva incendiilor.

În spaţiile de livrare şi recepţie a mărfurilor/produselor, precum şi în apropierea acestora se asigură următoarele măsuri principale:

a) se interzice utilizarea focului deschis;

b) se interzice fumatul;

c) se interzice păstrarea unor cantităţi de materiale mai mari decât capacitatea maximă admisă, care pot îngreuna evacuarea personalului din spaţiul respectiv;

d) se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;

e) se îndepărtează imediat toate deşeurile sau alte materiale combustibile care nu au legătură cu activitatea care se desfăşoară în spaţiul respectiv.

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.