Autorizatia PSI

 Baza legală : HGR nr.571/2016 [pdf] [HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu]

1.Generalităti

Autorizație de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu;

2.De ce trebuie sa obtineti autorizatia PSI?

  • Administratorul institutiei raspunde civil sau penal (dupa caz) daca nu a luat toate masurile legale privind securitatea la incendiu.
  • In cazul unui eveniment nedorit, societatea de asigurari poate sa refuze despagubirea pentru motivul lipsei autorizatiei P.S.I.
  • Autorizatia P.S.I. certifica faptul ca institutia are implementate masurile legale privind securitatea la incendiu.
  • Prin implementarea masurilor legale, institutia dumneavoastra va functiona cu un grad sporit de siguranta privind riscul la incendiu.

3.Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

A.Construcţii noi sau existente la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare de destinaţie pentru care s-au emis autorizaţie de construire, aviz de securitate la incendiu, şi:

a) nu au fost puse în funcţiune;

b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune

 1) Cerere-tip;

2) Autorizaţia de construire;

3) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

4) Copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

5) Piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

7) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

8) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

9) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

10) Opis cu documentele depuse.

B.“Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu”

 1) Cerere-tip;

2) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

3) Schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

5) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

7) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

8) Opis cu documentele depuse.

C.DOCUMENTE pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu la

Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu”

 1) Cerere-tip;

2) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

3) Schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

5) Schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

7) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

8) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

9) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

10) Planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;

11) Opis cu documentele depuse.

D.DOCUMENTE pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu la

Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi”

 1) Cerere-tip;

2) Planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor;

3) Schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

5) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

7) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

8) Opis cu documentele depuse.

Baza legala:  Ordin MAI nr.129/2016 [pdf] [Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă] respectiv conțínut  scenariu de securitate la incendiu

Mai multe informații aici.

Informatii utile avizare si autorizare securitate la incendii

Categoriile de contructii care se supun aviz-autorizatiei

2.Aviz-autorizatie de securitate la incendiu

3.Aviz-autorizatie securitate protectie civila

4.Model solicitare punct de vedere aviz-autorizatie

Sursa – ISU Bucuresti