HCJ reguli dispoziții incendii

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 53
din 27 martie 2008
privind aprobarea regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 3.180/4.III.2008 a Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică, precum şi avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 15 lit. b din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Ordinului MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
În temeiul prevederilor art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Autorităţile publice locale, persoanele juridice şi fizice care au în administrare bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat din judeţ, sunt obligate să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea şi apărarea incendiilor.
Art.3. În bugetul Consiliului Judeţean Mureş şi în bugetele Consiliilor locale, ordonatorii principali de credite vor prevedea sumele necesare pentru susţinerea financiară a activităţii de prevenire şi apărare împotriva incendiilor.
Art.4. Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş prevăzute la art.1 intră în vigoare la data de 1 mai 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean nr.43/02.09.2000.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judeţean (www.cjmures.ro) şi într-un număr special al Monitorului Oficial al judeţului Mureş şi se va comunica tuturor consiliilor locale şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş.
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef, Direcţia Economică şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică.

 

PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emöke
Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Nr. 3.180/4.III.2008
Dosar nr. IV/B/5

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a pus bazele unei legislaţii moderne în domeniu stabilind printre altele atribuţiile autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Astfel Consiliului Judeţean îi revine sarcina să instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale (art.15 lit. b).
La această dată în judeţ se aplică regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin H.C. Judeţean Mureş nr.43/2000. Atât Legea nr.307/2006 cât şi legislaţia subsecventă aduc unele modificări ce impun elaborarea unor noi reguli în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi cu noile structuri de apărare împotriva incendiilor. În acest scop sau elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea,, al judeţului Mureş în colaborare cu Direcţia juridică şi administraţie publică noile norme cu privire la apărarea împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţ.
Întrucât regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor se aplică atât la autorităţi şi organizaţii aparţinând acestora cât şi sectorului privat din economia judeţului , inclusiv gospodăriilor populaţiei, hotărârea de aprobare împreună cu anexa se va publica într-un număr special al monitorului oficial al judeţului Mureş şi pe site-ul Consiliului Judeţean , astfel încât să fie accesibilă tuturor celor interesaţi.
Intrarea în vigoare a noilor norme la data de 01 mai 2008 are în vedere timpul necesar pentru tipărirea şi difuzarea numărului special din Monitorul judeţului.
Faţă de cele prevăzute, propunem aprobarea noilor reguli şi dispoziţii în domeniul apărării împotriva incendiilor conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emöke
SECRETAR
Ioan Togănel