Prevederi prevenire incendii

Norme de prevenire și stingere incendii  specifice unitățílor de învățămînt cu Ordinul M.E. N. nr: 3946 din 01.06.2001(extras)

1.PREVEDERI GENERALE

 1. Obiect şi domeniu de aplicare
 2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 3. Obligaţii şi răspunderi 
 • Consiliile de conducere
 • Proprietari şi administratori
 • Cadre didactice, studenti si elevi

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

1.Obiect şi domeniu de aplicare

Art. 1.1. Prezentele norme sunt obligatorii la organizarea şi desfăşurarea activitaţii de prevenire şi stingere a incendiilor în construcţiile şi instalaţiile existente în unitaţile din sistemul Ministerului Educaţiei Naţionale şi cuprind obligaţii, răspunderi, reguli si măsuri organizatorice, tehnice şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor. Prevederile normei trebuie asigurate, aplicate şi respectate în scopul reducerii riscului de incendiu şi a preîntâmpinării izbucnirii, propagării si dezvoltarii incendiilor, a reducerii efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin în caz de nevoie, precum şi a stingerii incendiilor în condiţii corespunzătoare de operativitate si eficienţă.

Art. 1.2. Prevederile prezentelor norme se aplică la exploatarea construcţiilor si instalaţiilor aferente acestora, a utilajelor, echipamentelor şi amenajărilor, precum si activitatilor specifice din unitatile si obiectivele administrate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, precum şi celor cu profil de educatie şi învăţământ deţinute sau administrate de alte persoane fizice ori juridice. Normele sunt obligatorii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 1.3. Prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora trebuie să se asigure menţinerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute pentru siguranţa la foc, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 şi a reglementărilor tehnice.

Art. 1.4. Regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de conditiile stabilite în scenariile de siguranţa la foc şi concluziile desprinse din determinarea capacităţii de apărare 6 împotriva incendiilor elaborate potrivit actelor normative şi reglementărilor în vigoare.

Art.1.5. Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, indiferent de capitolele în care sunt înscrise regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, ţinând seama şi de prevederile actelor normative şi reglementărilor cu aplicabilitate republicană din domeniul apărării împotriva incendiilor sau cu referiri la acest domeniu.

Art. 1.6. Pentru activităţile desfăşurate în unităţi cu profil de educaţie şi învăţământ, care însă sunt specifice altor ramuri sau sectoare de activitate si nu se regăsesc în conţinutul prezentelor norme, se aplică prevederile reglementărilor emise de respectivele ministere sau autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.

Art.1.7. La utilizarea unor noi activităţi sau noi instalaţii, maşini, utilaje, tehnologii, echipamente, aparate, produse etc. se stabilesc reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de producătorii acestora şi alţi factori implicaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 1.8. La construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentelor norme se aplică, după caz, numai în condiţiile neafectării caracterului monumentului.

2.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art.1.9. Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca atribuţiuni în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul si condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii obligaţiilor ce le revin. Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor nu absolvă factorii decizionali de răspunderile ce le revin potrivit legii.

Art.1.10. Cadrele tehnice cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi persoanele desemnate pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinesc următoarele sarcini principale:

 • îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de investiţii noi, reparaţii capitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale construcţiilor şi instalaţiilor existente şi propune, după caz, completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc necesare conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare şi a scenariilor de siguranţă la foc elaborate potrivit prevederilor legale;
 • coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu, precum şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele aflate în exploatare şi propune conducerii respective măsurile de creştere a nivelului de protecţie împotriva incendiilor;
 • urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit legii; · propun conducerilor respective să convoace specialiştii pompieri militari în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii;
 • elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele planurilor tematice detaliate de pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri civili, pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice şi aplicaţii practice;
 • întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii;
 • coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după caz, întreprind demersurile de avizare a acestora de către pompierii militari;
 • evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru achiziţionarea, repararea, întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • acordă sprijin la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de pompieri civili, pe care îl supun aprobării conducerii;
 • întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea acestora conform prevederilor normei;
 • participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi propun măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare;
 • întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară analizele semestriale de apărare împotriva incendiilor.

Art.1.11. Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de educaţie naţională se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:

 1. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea specifică;
 2. instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente, precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase;
 3. organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legatură cu:
 • alarmarea şi anunţarea incendiilor;
 • alertarea forţelor de intervenţie proprii;
 • alertarea forţelor cu care cooperează;
 • alertarea pompierilor militari;
 • efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după caz, a alimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
 • executarea intervenţiei de stingere; d. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi; e. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.

 3.Obligaţii şi răspunderi Ministerul Educaţiei Naţionale

Art. 1.12. Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează şi emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, reguli, măsuri şi reglementări obligatorii cu caracter intern, destinate punerii în aplicare a strategiei de apărare împotriva incendiilor în domeniul de competenţă şi asigură verificarea modului de respectare a acestora.

Art. 1.13. Strategia de apărare împotriva incendiilor a unităţilor cu profil de educaţie şi învăţământ, trebuie să urmărească în principal:

 • îndeplinirea nivelelor de performanţă privind siguranţa la foc la realizarea noilor investiţii şi menţinerea acestora pe toata durata exploatării:
 • reabilitarea şi conformarea la foc corespunzatoare a construcţiilor, instalaţiilor utilitare aferente şi a amenajărilor, precum şi realizarea lucrărilor de reparaţii;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile ce le utilizează;
 • formarea, perfecţionarea şi specializarea personalului propriu cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; · prevederea mijloacelor financiare necesare asigurării corespunzatoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Totodată, strategia de apărare împotriva incendiilor va cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni tehnico-organizatorice destinate educării civice a participanţilor la învaţământul preşcolar, primar, gimnazial şi secundar pentru formarea caracterului preventiv şi cunoaşterea regulilor de comportament în caz de incendiu.

Art. 1.14. Prin compartimentele de specialitate, Ministerul Educaţiei Naţionale întocmeşte studii documentare privind riscurile de incendiu specifice activităţilor din domeniul de competenţă, elaborează proceduri şi metode de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu şi acordă asistenţă tehnică şi după caz, financiară instituţiilor de educaţie şi învăţământ subordonate, pentru stabilirea şi realizarea măsurilor necesare creşterii nivelului de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 1.15. Propune Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Informare, precum şi altor organe abilitate potrivit legii, înscrierea în programele anuale şi de perspectivă a unor teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului de competenţă.

Art. 1.16. Acordă asistenţă tehnică de specialitate unităţilor de educaţie şi învăţământ administrate, pentru elaborarea documentaţiilor necesare întocmirii planurilor de intervenţie în caz de incendiu. Art. 1.17. Asigură includerea în planurile de învăţământ şi programele de pregătire aferente cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din domeniul educaţiei şi învăţământului, a temelor şi aplicaţiilor practice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului propriu de responsabilitate. Elaborează planurile tematice cadru de instruire a salariaţilor şi a personalului serviciilor de pompieri civili din unităţile şi obiectivele subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 1.18. Verifică periodic şi analizează anual modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile subordonate, cercetează incendiile produse, constituind băncile de date 10 necesare, iar pe baza concluziilor desprinse asigură reactualizarea şi completarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, ori emiterea unor ordine sau instrucţiuni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.

Art. 1.19. Asigură elaborarea, tipizarea şi difuzarea în unităţile de educaţie şi învăţământ a temelor şi acţiunilor practic aplicative de educaţie civică privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi cuprinderea acestora în programele de învaţământ preşcolar, primar, gimnazial, secundar şi în planurile de activităţi extraşcolare.

Art. 1.20. Prin specialiştii proprii sau ai inspectoratelor şcolare asigură verificarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ, elaborând în acest scop tematici de control adecvate. Tematicile de control vor cuprinde şi obiectivele specifice activităţilor de educaţie civică pentru formele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi secundar.

Consiliile de conducere

Art. 1.21. Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responabilităţilor persoanelor desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin.

Art. 1.22. Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de investiţii noi şi a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor, instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de realizare a acestora pentru finalizarea lor înaintea punerii in functiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Art. 1.23. Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege.

Art. 1.24. Aprobă planurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică prin sondaj modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora de către persoanele care au stabilite sarcini privind evacuarea persoanelor şi a bunurilor, depozitarea valorilor materiale sau de realizare a intervenţiei de stingere a incendiilor.

Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului propriu de pompieri civili, in cazul in care este constituit.

Art. 1.25. Supraveghează elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi le aprobă, asigurând însuşirea şi respectarea acestora de către salariaţi.

Art.1.26. Aprobă planurile tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariatilor, precum şi cele de pregătire şi perfecţionare a serviciilor de pompieri civili. Verifică trimestrial, direct ori prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau specialistii desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 1.27. Urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere, dare în locaţie sau concesionare a obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor şi modul de respectare a acestora de către părţile contractante.

Art. 1.28. Asigură alocarea distinctă în planurile anuale de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor ( atestări, certificări, avizări, autorizări etc).

Proprietari şi administratori

Art. 1.29. Asigură cunoaşterea şi punerea în aplicare, în părţile care le revin, a planurilor de protectie împotriva incendiilor întocmite, aprobate şi puse la dispoziţie de titularul dreptului de proprietate şi/sau utilizare.

Art. 1.30. Asigură măsurile necesare pentru determinarea împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ţine evidenţa acestora şi stabileşte, după caz, măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare. Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 1.31. Verifică periodic, direct sau prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de închiriere, concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi măsurilor prevăzute în acestea.

Art. 1.32. Asigură instruirea salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând personal sau prin persoane desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară.

Art. 1.33. Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate.

Art. 1.34. Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de educaţie şi învăţământ asupra riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi a posibilităţilor de orientare şi evacuare în caz de incendiu.

Art. 1.35. Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor conducătorul unitatii este obligat :

 • să stabilească prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce;
 • să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc;
 • să aducă la cunostinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, a dispoziţiilor reactualizate;
 • să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice. Utilizatori

Art. 1.36. Utilizatorii trebuie să participe la activităţile de pregătire teoretică şi practică, să cunoască şi să aplice întocmai instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locului de activitate şi după caz, atribuţiile stabilite prin planurile de intervenţie în caz de incendiu.

Art. 1.37. Să respecte instrucţiunile de lucru privind utilizarea substanţelor şi materialelor periculoase, precum şi a tehnologiilor, instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor şi echipamentelor aferente activităţii.

Art. 1.38. Să informeze imediat şefii nemijlociţi sau persoanele cu atribuţii de conducere şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, despre defecţiunile sesizate la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a 13 incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum şi asupra defecţiunilor şi avariilor tehnice care pot constitui cauze potenţiale de incendiu.

Cadre didactice, studenti si elevi

Art. 1.39. Elevii, studenţii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin).

Art. 1.40. În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor anunţa imediat conducerea.

Art. 1.41. Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale.