C.J.S.U./C.L.S.U. organizare, obligatii

 1.  Departamentului pentru Situații de Urgenta 
 2. Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta (C.J.S.U.)
 3. Comitete Locale pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.)
 4. Obligațiile I.G.S.U. și structurile județene  pentru gestionarea situațiilor de urgență 

1.Departamentul pentru Situații de Urgenta

La nivel național în situații de urgență activitatea pompierilor profesioniști este coordonată de Departamentul pentru situații de urgență, care funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Departamentul este condus de un secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgenta.

Centrul Operaţional Naţional

În exercitarea atribuțiilor prevazute la alin. de mai sus, secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgenta, coordonează

La nivel județean activitatea pompierilor profesioniști în situații de urgenta este condusă de prefect prin Inspector șef care este coordonat operațional de secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgenta.

Servici le de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, cu personalitate juridică conduse de inspector șef.

Comitetul național pentru intemperii si calamități si Comitetul național pentru situații speciale de urgenta, care preiau atribuțiile Comitetului National pentru Situații de Urgenta, care se desființează.

Gestionarea operationala a situatiilor de urgenta la nivel national se realizeaza prin Centrul national de coordonare si conducere a interventiei, constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care asigura permanent fluxul informational pentru Centrul operational de comanda al Guvernului.

La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se infiinteaza centrele de coordonare si conducere a interventiei care asigura analiza, evaluarea situatiei si coordonarea actiunilor de interventie si asigura suportul decizional al comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

 Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei pentru situatii de urgenta au in compunere personal din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, precum si experti si specialisti din cadrul institutiilor si operatorilor economici de interes local care asigura functii de sprijin

Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei isi desfasoara activitatea in spatii puse la dispozitie de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti

In funcție de aria si complexitatea situației intervenite se pot crea centre de coordonare si conducere a intervenției la nivel zonal, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de stat, șeful Departamentului pentru situații de urgenta.”

Sistemul National are în compunere (art.6 don Ordin M.A.I. 21 din 2004):

 • Comitete pentru situații de urgență (la nivel național, ministerial, al municipiului București, județean și local);
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (rol integrator – asigură transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de către Comitetul Național către autpritățile administrației publice centrale și locale);
 • Servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență (inspectorate județene pentru situații de urgență);
 • Centre operative pentru situații de urgență (permanente sau temporare – se constituie în cadrul ministerelor și celorlalte instituții din cadrul sistemului, pentru a asigura fluxul de informații anterior sau în momentul producerii unei situații de urgență);
 • Comandantul acțiunii (asigură coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepțional).

Comitetele pentru situații de urgență sunt:

a) Comitetul naţional pentru intemperii şi calamităţi;

a1) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă;

c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;

d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

e) comitetele  locale pentru situaţii de urgenţă 

Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale de sprijin al managementului  se întrunesc semestrial  ori de câte ori situația impune.

Pompierii sunt constituiți în serviciile de urgență profesioniste, voluntare, publice ori private.

2..Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta (C.J.S.U.)

Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta (C.J.S.U.) se constituie și funcționează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocita a prefectului, ca organism interinstituțional de sprijin al managementului situațiilor  de urgenta.

Componența C.J.S.U. (art.11 din Ordin M.A.I. 21 din 2004)

 • președinte: prefectul județului;
 • vicepresedinte: presedintele consiliului judetean;
 • vicepreședinte: inspector şef al Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă  – responsabil cu coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției în situații de urgență;
 • membri: sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potentiali generatori de situatii de urgenta;
 • consultanti: experti din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice care constituie comitetele, sau din institutii si unitati în subordine;
 • grupuri de suport tehnic: coordonate de un membru al comitetului, specialistii cooptati in cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgenta.
Grupurile de suport tehnic gestionează situaţiile de urgenţă şi se constituie, de regulă, pentru:
 • apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
 • prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren;
 • explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane;
 • accidente deosebit de grave pe căi de comunicaţie;
 • asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii;
 • epizootii şi supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice, a produselor vegetale şi animale;
 • incendii de masă;
 • accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice şi protecţia mediului;
 • avarii ale sistemelor de telecomunicaţii;
 • alte situaţii deosebite.
Funcţionare
Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui. Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului. Consultanţii nu au drept de vot. Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Structura operativa permanenta a Comitetului Județean este Secretariatul Tehnic Permanent asigurat de către Centrul Operațional al Inspectoratului Județean  pentru Situații   de Urgentă.

Comitetul Județean se subordonează Comitetului National pentru Situații de Urgenta, are in subordine comitetele municipale, orășenești și comunale pentru Situațiii de Urgenta din județ și conlucrează cu celulele de urgenta organizate de către societățile comerciale cu surse de risc in caz de dezastre.

3.Comitetele Locale pentru Situații de Urgență(C.L.S.U.) 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgenta sunt organisme interinstitutionale cu atribuții in sprijinul managementului situațiilor de urgenta produse sau posibil a se produce pe teritoriul unei anumite unități administrativ-teritoriale. C.L.S.U. se constituie la nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului Bucuresși, precum si al comunelor, sub conducerea primarului.

La nivelul orașelor și comunelor se constituie și centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara. Acestea reprezinta structuri tehnico-administrative inființate in scopul îndepliniriii funcțiior specifice pe durata stării de alerta, in cazul situaților de urgenta, precum si pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului in astfel de situații.
Centrele  operative se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respective prin dispozitie a primarului si asigura secretariatele tehnice ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta.

Componenta C.L.S.U.(art.12 din Ordin M.A.I. 21 din 2004)

 • președinte: primarul;
 • vicepreședinte: viceprimarul;
 • membri: secretarul comunei, orasului, municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, constituie factori generatori de situatii de urgenta.;
 • consultanți: experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice, care constituie comitetele, sau din instituții și unități în subordine; reprezentanți ai altor ministere, instituții  și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competenta respectiv, cooptați în comitetele ministeriale la solicitarea președinților comitetelor respective

 4.Obligațiile IGSU și structurile județene  pentru gestionarea situațiilor de urgență

 • monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situațiilor de urgență;
 • informare și educare preventivă a populației și avertizare a acesteia, înștiințare a autorităților administrației publice, despre posibilitatea/iminența producerii situațiilor de urgență;
 • căutare, descarcerare și salvare a persoanelor;
 • evacuare a persoanelor, populației sau bunurilor periclitate, prin asigurarea măsurilor de evacuare, instalarea taberelor de sinistrați, participarea la transportul populației și al unor categorii de bunuri;
 • distrugere a zăpoarelor de gheață sau degajare a cursurilor de apă;
 • acordare a asistenței medicale de urgență prin module SMURD din cadrul serviciilor de urgență profesioniste;
 • asigurare logistică a intervenției structurilor proprii și punere la dispoziția altor structuri, a unor categorii de tehnică, materiale și echipamente;
 • stingere a incendiilor;
 • decontaminare a populației, cu mijloace specializate și/sau a punctelor de decontaminare personal, tehnică și echipament recunoscute din timp în profil teritorial;
 • neutralizare a efectelor materialelor periculoase prin acțiuni de asanare a muniției neexplodate din timpul conflictelor militare.

În cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență funcționează Serviciul Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), având ca operator aerian structurile de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu spitalele județene, regionale și cu autoritățile publice locale.

În structura SMURD funcționează echipe integrate de descarcerare, reanimare, specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat.

Misiunile SMURD:Centrul Operaţional Naţional

 • intervenția la cazurile în care una sau mai multe persoane se află într-o situație cu risc vital din cauza unei îmbolnăviri acute sau accidentări;
 • intervenția la cazurile care necesită acordarea primului-ajutor într-un interval scurt de timp;
 • intervenția la cazurile care necesită descarcerarea sau alte operațiuni de salvare;
 • asigurarea protecției medicale pentru personalul echipelor de intervenție ale IGSU la misiunile specifice cu risc de accidentare;
 • intervenția la accidente colective și calamități.

Site I.G.S.U. –  http://www.igsu.ro/

Prevederi legale:

Observațíe:  a se vedea si site-ul    ISU Dambovita  privind Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dambovita

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.