Asociaţia Pompierii Mureşeni

          Asociaţia ” POMPIERII MUREŞENI” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, constituită potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată prin Legea nr. 246/25.07.2005, având drept scop crearea cadrului organizatoric pentru asigurarea desfăşurării activităţilor cultural-educative, sportive, recreative, de promovare şi protejare a tradiţiilor membrilor asociaţiei, întrajutorarea acestora, precum şi asigurarea materială necesară desfăşurării activităţii pompierilor.

 1. ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI” POMPIERII MUREŞENI”
 2. S T A T U T U L ASOCIAŢIEI „POMPIERII    MUREŞENI„
 3. Regulamentul de funcţionare al A.P.Ms.
 4. Regulamentul de întrajutorare al membrilor activi ai A.P.Ms.
 5. Anexa nr.1
 6. Contract sponsorizare bani
 7. Contract sponsorizare bunuri

Sursa – I.S.U. Mures

1.ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIATIEI” POMPIERII MUREŞENI”

   art.1 ASOCIATIA ” POMPIERII MUREŞENI” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, constituită potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată prin Legea nr. 246/25.07.2005, ai cărei membri fondatori sunt:

       1.OLTEAN DORIN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria RR, nr. 607435, domiciliat in loc. Bucureşti, Sectorul 3, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 1,  bl. M49, sc. 3, ap. 81.

 1. DINCĂ BOGDAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 439495, domiciliat in loc. sat Sîncraiu de Mureş (com. Sîncraiu de Mureş), str. Pârâului, NR. 1A, judeţul Mureş.
 2. HANDREA CĂLIN IOAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 553457, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, str. Progresului ,nr. 7, ap. 1 judeţul Mureş.
 3. LEGIAN IOAN-LUCIAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 480960, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, str. Serafim Duicu,nr. 10, judeţul Mureş.
 4. TURCENIUC IOAN DORIN,cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 556657, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, B-dul 1 Dec. 1918 ,nr. 219, ap. 27, judeţul Mureş.

   art.2 Denumirea asociaţiei este Asociaţia ”POMPIERII MUREŞENI” denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 106446 din 28.12.2011 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu ONG.

   art.3 Membrii asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop crearea cadrului organizatoric pentru asigurarea desfăşurării activităţilor cultural-educative, sportive, recreative, de promovare şi protejare a tradiţiilor membrilor asociaţiei, întrajutorarea acestora, precum şi asigurarea materială necesară desfăşurării activităţii pompierilor.

   art.4 Sediul Asociaţiei ” POMPIERII MUREŞENI”  este în municipiul Tîrgu Mureş, strada Horea, nr. 28, judeţul Mureş.

   art.5 Durata de funcţionare a Asociaţiei” POMPIERII MUREŞENI”  este pe termen nedeterminat.

   art.6 Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei ” POMPIERII MUREŞENI”   este format din activul iniţial al Asociaţiei, in valoare totala de 7oo lei.

    art.7 Componenţa nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei:

Consiliul Director:
1.  DINCĂ BOGDAN                               – presedinte
2. LEGIAN IOAN LUCIAN                      – membru

 1. TURCENIUC IOAN DORIN – membru
  Comisia de Cenzori:
       1.TAMAS RADU LUCIAN, contabil autorizat conform carnetului nr. 17941/2010/A eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria MS nr. 620375, eliberata de SPCLEP Tg.Mureş  la data de 20.05.2011, cod numeric personal 1680531264425 domiciliat in mun. Tîrgu Mureş, str.Burebista, nr. 6, ap. 12
 2. NAGY SANDOR, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 291835, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, B-dul 1 Dec. 1918, nr. 217, ap. 709, judeţul Mureş.
 3. KOVACS ENDRE, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 233458, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, B-dul 1848, nr. 58, ap. 15, judeţul Mureş.

     art.8 Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice:

        DINCĂ BOGDAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 439495, domiciliat in loc. sat Sîncraiu de Mureş com. Sîncraiu de Mureş, str.Pârâului, nr. 1A, judeţul Mureş.
       Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 5(cinci) exemplare, azi, 13.02.2012

                      MEMBRII FONDATORI:

OLTEAN DORIN                                     DINCĂ BOGDAN

LEGIAN LUCIAN                           HANDREA CĂLIN                        

TURCENIUC IOAN DORIN

2.S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI „POMPIERII    MUREŞENI„

 

CAPITOLUL I. IDENTIFICAREA ASOCIAŢIEI

         Art.1. Denumirea asociaţiei este Asociaţia „POMPIERII   MUREŞENI„. Această denumire  se va folosi pentru toate inscrisurile Asociaţiei.

         Art.2. Asociaţia ” POMPIERII MUREŞENI” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, constituita potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată prin Legea nr. 246/25.07.2005, ai carei membri fondatori sunt:

         1.OLTEAN DORIN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria RR, nr. 607435, domiciliat in loc. Bucureşti, Sectorul 3, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 1,  bl. M49, sc. 3, ap. 81.

 1. DINCĂ BOGDAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 439495, domiciliat in loc. sat Sîncraiu de Mureş (com. Sîncraiu de Mureş), str. Pârâului, NR. 1A, judeţul Mureş.
 2. HANDREA CĂLIN IOAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 553457, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, str. Progresului ,nr. 7, ap. 1 judeţul Mureş.
 3. LEGIAN IOAN-LUCIAN, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 480960, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, str. Serafim Duicu,nr. 10, judeţul Mureş.
 4. TURCENIUC IOAN DORIN,cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS, nr. 556657, domiciliat in loc. Târgu-Mureş, B-dul 1 Dec. 1918, nr. 219, ap. 27, judeţul Mureş.

         Art.3. Membrii asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop crearea cadrului organizatoric pentru asigurarea desfăşurării activităţilor cultural-educative, sportive, recreative, de promovare şi protejare a tradiţiilor membrilor asociaţiei, întrajutorarea acestora, precum şi asigurarea materială necesară desfăşurării activităţii pompierilor.

         Art.4. Sediul Asociaţiei ” POMPIERII MUREŞENI”  este în municipiul Tîrgu Mureş, strada Horea, nr. 28, judeţul Mureş.

         Art.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei” POMPIERII MUREŞENI”  este pe termen nedeterminat.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

         Art.6. Scopul Asociaţiei este crearea cadrului organizatoric pentru asigurarea desfăşurării activităţilor cultural-educative, sportive, recreative, de promovare şi protejare a tradiţiilor membrilor asociaţiei, întrajutorarea acestora, precum şi asigurarea materială necesară desfăşurării activităţii pompierilor.

         Art.7(1) Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-educative cu membrii asociaţiei (dezbateri si simpozioane, concursuri de aptitudini, întalniri cu personalităţi consacrate din domeniul istoric, artistic, financiar si literar);

         (2) Desfăşurarea de activităţi de binefacere in sensul de ajutorare a copiilor si batranilor institutionalizati;

(3) Editarea de publicaţii cu tematica specifică activităţii membrilor asociaţiei;

(4) Popularizarea rezultatelor activitatilor cultural-educative la care participă membrii asociaţiei.

(5) Dezvoltarea colaborării cu instituţiile şi asociatiile din ţară şi străinătate, participarea la activităţi cultural-educative şi de turism organizate de asociaţiile şi instituţiile mondiale, europene sau zonale.

(6) Atragerea de sponsorizări, donaţii, ajutoare materiale din ţară şi străinătate în vederea susţinerii programelor şi activităţilor desfăşurate de către Asociaţie în vederea îndeplinirii scopului acesteia.

           (7) Desfăşurarea unor activităti de întrajutorare pentru membrii Asociaţiei şi pentru membrii familiilor acestora aflaţi în situaţii deosebite : deces, spitalizare minim 48 ore care necesită intervenţie chirurgicală, tratamente medicale în străinătate, naştere (recunoastere copil). Sumele care vor fi conferite ca ajutoare sociale vor fi stabilite prin Regulamentul intern de funcţionare, elaborat de către Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală, în ordinea solicitărilor şi în limita fondurilor disponibile.

         (8) Organizarea unor activităti cultural-educative în interesul copiilor membrilor şi acordarea unor sume de bani în vederea cumpărării şi oferirii de daruri cu prilejul unor sarbatori, către copiii fiecărui membru al Asociaţiei (pâna la împlinirea vârstei de 14 ani) .

        (9)  acordarea de sprijin financiar şi logistic structurilor din compunerea inspectoratului, în vederea creşterii calităţii condiţiilor de muncă şi dotarea cu mijloace specifice.

(10) Întreţinerea materială şi financiară a  bisericii cu hramul Sfântul  Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din cadrul subunităţii Sărmaşu, pentru asigurarea condiţiilor optime de participare a membrilor si familiilor acestora la activităţile religioase desfăşurate în lăcaşul de cult.

         (11) Organizarea şi desfăşurarea nominalizărilor pentru acordarea titlurilor „POMPIERUL ANULUI” şi „SPORTIVUL ANULUI”.

         Art.8. Activităţile desfăşurate de catre Asociaţie se organizează şi se desfăşoară conform programelor de activitate elaborate anual in funcţie de nevoile membrilor Asociaţiei.

         Art.9. Asociaţia poate acorda premii, diplome, plachete, etc., persoanelor fizice sau juridice, organizaţiilor, instituţiilor sau organismelor care prin acţiunile lor au contribuit în mod deosebit la realizarea scopului şi obiectivelor propuse de către aceasta.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL SI MIJLOACELE DE FINANTARE

         Art.10. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 700 lei.

         Art.11. Asociaţia dispune de cont bancar şi de ştampilă proprie.

         Art.12. Mijloacele de finanţare provin din: cotizaţiile membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, venituri realizate din activităţi economice directe, donaţii, sponsorizări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri prevăzute de lege.

Art.13. Liberalităţile de orice fel făcute Asociaţiei nu trebuie să fie grevate de sarcini care ar putea afecta autonomia acesteia, ar impune o conduită contrară obiectului de activitate şi scopului stabilit prin prezentul statut ori ar afecta conduita morală a membrilor.

Art.14. Pentru dezvoltarea patrimoniului său, Asociatia “POMPIERII MUREŞENI” poate înfiinţa societăţi comerciale şi va putea desfăşura orice alte activităti economice dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt in stransă  legătură cu   scopul   Asociaţiei,   cu  hotărârea  Adunării   Generale  a  Asociaţiei,  conform dispozitiilor art. 47-48 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata prin Legea nr. 246/25.07.2005.

          Art.15. Sursele financiare ale asociaţiei vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului şi realizarea obiectivelor asociaţiei.

         Art.16. Bilanţul contabil se întocmeşte în conformitate cu legile în vigoare în materie.

CAPITOLUL IV. ÎNSEMNELE ASOCIAŢIEI

Art.17(1)Asociaţia are emblemă şi antet, conform anexei.

                     (2) Culorile asociaţiei sunt roşu, galben şi albastru;

 

CAPITOLUL V. ASOCIAŢII

Art.18. Membrii fondatori sunt cei nominalizaţi în Actul constitutiv al Asociaţiei.

Art.19.  Membrii activi. Calitatea de membru activ se poate obţine de către orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut şi îl va accepta integral. Calitatea de membru activ se va acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei, în urma solicitării personale exprimate in scris.

Art.20. Membrii simpatizanţi (sau membrii consilieri care pot contribui la promovarea obiectivelor Asociaţiei). Calitatea de membru simpatizant se poate obţine de către orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut şi îl va accepta integral, participand activ la activitatea Asociaţiei. Adeziunea este personală şi se manifestă în scris.

Art.21.(1) Membrii de onoare – sunt aprobaţi de către Adunarea Generală a Asociaţiei la propunerea Consiliului Director şi pot fi personalităţi din diferite domenii, din ţară şi străinătate, care aduc o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii Asociaţiei.

(2) Calitatea de membru de onoare este netransmisibilă. Membrii de onoare şi membrii simpatizanţi pot participa la reuniunile organelor de conducere ale Asociaţiei, fără drept de vot.

Art.22. Drepturile membrilor Asociaţiei.

(1) Toţi membrii, indiferent de categorie au dreptul sa participe la activităţile Asociaţiei.

(2) Membrii fondatori şi membrii activi au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale Asociaţiei. Fiecare membru fondator şi activ are un singur vot. Un membru nu poate reprezenta la vot decat alţi 25 (douăzeci şi cinci) de membri absenţi şi numai în baza unei împuterniciri.

(3) Membrii fondatori si membrii activi au dreptul să participe la dezbaterea şi luarea deciziilor privind orice problemă legată de realizarea scopului Asociaţiei.

(4) Membrii Asociaţiei au dreptul de a face parte din delegaţiile oficiale ale acesteia, să beneficieze de înlesniri privind participarea la activităţi cultural-educative, de agrement şi alte genuri de activităţi organizate de Asociaţie.

(5) Membrii Asociaţiei au dreptul să sesizeze Consiliul Director şi Adunarea Generală ale Asociaţiei asupra deficienţelor în desfăşurarea activităţii acesteia şi să propună măsuri de eficientizare a activităţii.

(6) Membrii Asociaţiei au dreptul să se retragă din Asociaţie, comunicând solicitarea, în scris, cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte, Consiliului Director.

     Art.23(1) Obligaţiile membrilor Asociaţiei.

 1. să respecte valorile promovate prin prezentul statut;
 2. să contribuie cu toată capacitatea sa la realizarea scopurilor propuse prin statut sau prin programele de activitate;
 3. să achite cotizaţia stabilită de către Adunarea Generală;
 4. să respecte   hotărârile   Adunării   Generale sau  ale   Consiliului   Director;
 5. să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut şi să apere permanent prestigiul Asociaţiei;
 6. să sesizeze de îndată conducerea asociaţiei cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingere şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte Asociaţiei;

(2) Membrii cotizanţi ai Asociaţiei trebuie  să depună la secretariatul acesteia, in termen de 90 de zile calendaristice de la producerea evenimentului, documentele justificative pentru acordarea sprijinului de care beneficiază conform statutului.

(3) Asociaţia nu va acorda ajutor de spitalizare care necesită intervenţie chirurgicală, tratamente medicale în străinătate şi naştere (recunoaştere copil) noilor înscrisi decât după 90 de zile calendaristice de la data plăţii primei cotizaţii, dar se vor acorda ajutoare de deces, precum şi dreptul de a participa la toate activităţile asociaţiei.

Art. 24. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei.

Calitatea de membru încetează prin :

 1.  deces.
 2.  manifestarea dorinţei proprii în scris către Consiliul Director.
 3.  neplata 3 (trei) luni calendaristice consecutive a cotizaţiei aferente calităţii de membru al Asociaţiei.
 4. dexcludere. Sancţiunea excluderii este luată de către Adunarea Generală a Asociaţiei în prezenţa a doua treimi din membrii, cu majoritatea de doua treimi din voturile exprimate, în cazul în care respectivul membru aduce prejudicii morale sau materiale Asociaţiei, nu respectă principiile prevăzute în prezentul statut, precum şi în cazul în care face dovada unei atitudini antisociale sau imorale.

Membrul care se retrage sau membrul exclus din Asociaţie are obligaţia de a depune un raport scris către Consiliul Director asupra administrării eventualelor fonduri sau proprietăti ale Asociaţiei în maximum 7 (sapte) zile de la data validării hotărârii de pierdere a calităţii de membru. În cazul constatării unei neregularităţi, acesta va răspunde in faţa legii.

 

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

   Art. 25. Organele Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală – organ de conducere;
 2. Consiliul Director – organul executiv;
 3. Comisia de cenzori – organul de control;
 4. Preşedintele şi Vicepreşedinţii – organe de reprezentare;

   Art.26. Adunarea Generală.

(1) Componenţa Adunării Generale.

Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor fondatori şi activi. Membrii simpatizanţi şi membrii de onoare pot participa cu titlu de observatori. Adunarea Generală se consideră, statutar constituită numai în prezenţa a jumatate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Hotărârile legale şi statutare ale Adunării Generale sunt obligatorii pentru toti membrii, chiar pentru aceia care au votat împotrivă sau nu au fost prezenţi. Toate hotărârile se adopta cu majoritate simplă prin vot deschis, în afara de excluderea membrilor sau schimbarea scopului social care trebuie luate in prezenţa a două treimi din membrii şi cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

La fiecare convocare a Adunării Generale se încheie un proces-verbal care va conţine menţiuni despre: data şi locul desfăşurării, numărul de membrii prezenţi, numărul de voturi, date referitoare la verificarea validităţii statutare a deciziilor luate.

Transmiterea dreptului de vot asupra altui membru se permite numai în baza unei împuterniciri scrise (optional).

  (2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea /revocarea şi modificarea componenţei Consiliului Director şi a comisiei de cenzori;
 4. înfiinţarea de filiale;
 5. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. stabilirea cotizaţiei lunare a membrilor Asociaţiei;
 7. elaborarea criteriilor de acordare şi a cuantumului ajutoarelor umanitare;
 8. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 9. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

  (3) Convocarea Adunării Generale.

 1. a) Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generala ordinară are loc o dată pe an şi se convoacă de către Preşedinte sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţiei în cazul în care Preşedintele nu a făcut-o in termen de 15 zile de la data încheierii anului fiscal sau dacă au curs mai mult de 30 zile de la data la care Consiliului Director trebuia să prezinte ultimul bilanţ de venituri şi cheltuieli.
 2. b) Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Preşedinte sau la cererea scrisă a cel puţin 1/2 din numărul membrilor asociaţiei şi de către Consiliul Director, dacă interesele Asociaţiei o cer.
 3. c) Convocarea membrilor Adunării Generale se face în scris prin afişarea anunţului la sediul asociaţiei şi toate locaţiile inspectoratului, cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii, în cazul Adunării Generale ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea întrunirii, în cazul Adunării Generale extraordinare.
 4.  d) Adunarea Generala va fi prezidată de către Preşedinte sau, în lipsa acestuia de unul din  Vicepreşedinţi.
 5. e) În cazul neprezentării a minim jumătate plus unu dintre membrii, Adunarea Generală, va fi anulată, convocându-se la o data ulterioară, maxim la o diferenţă de 30 zile.
 6. f) În cazul nerealizării nici de această dată a qvorumului necesar, Adunarea Generală va lua hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi. În caz de paritate, Preşedintele decide.

    (3) Membrii din teritoriu ai Asociaţiei pot fi reprezentaţi la întrunirile Adunărilor Generale de către electori, în baza unui acord scris realizat între elector (împuternicit) şi maximum 25 (douăzecişicinci) membri reprezentaţi. Detalierea modului de reprezentare prin vot vor fi cuprinse în Regulamentul intern de funcţionare, aprobat de către membrii Consiliului Director şi avizat de Adunarea Generală a Asociaţiei.

        (4) Membrul Asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

        (5) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

        (6) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art.27. Consiliul Director.

(1) Componenţa Consiliului Director.

a) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând conducerea activă a Asociaţiei.

b) Primul Consiliu Director se numeşte de către membrii fondatori ai Asociaţiei pe o perioadă provizorie de 6 (şase) luni, din rândul acestora, urmând ca, la expirarea termenului, acesta să fie ales în bloc, în baza unei candidaturi şi a unui program, depuse în mod public, cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.

c) Consiliul Director este alcătuit din 17(şaptesprezece) membri, aleşi prin vot secret pe o perioada de 4 (patru) ani de catre Adunarea Generală a Asociaţiei, în următoarea componenţă: 1(unu) Preşedinte, 2(doi) Vicepreşedinţi, 12 (doisprezece) membri, 1(unu) responsabil financiar(contabil), 1(unu) secretar .

d) Consiliul Director este legal constituit şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezenţa majorităţii membrilor săi, în şedinţe ordinare sau extraordinare conduse de Preşedinte, sau în absenţa acestuia de către un Vicepreşedinte, prin vot deschis.

e) în cazul demisiei, a decesului sau a excluderii unui membru al Consiliului Director, Consiliul poate numi un alt membru din rândul membrilor Asociaţiei, până la noile alegeri.

f) membrii Consiliului Director vor funcţiona ca voluntari neretribuiţi şi nu vor avea beneficii financiare din exercitarea calităţii de membru în Consiliul Director.

 g) mandatele membrilor Consiliului Director pot fi revocate individual sau colectiv de catre Adunarea Generală.

(2) Competenţa Consiliului Director.

a) conduce activitatea curentă a Asociaţiei;

b) aplică hotărârile Adunării Generale şi prevederile prezentului statut;

c) organizează evidenţa contabilă;

d) convoacă Adunarea Generală conform statutului şi ori de cate ori este nevoie;

e) îndrumă activitatea membrilor Asociaţiei;

f) promovează şi susţine material şi financiar organizarea şi desfăşurarea activităţilor cuprinse in programul Asociaţiei;

g) asigură legatura cu instituţii, organizaţii şi asociaţii similare din ţară şi străinatăte;

h) contactează parteneri pentru diverse activităţi în domeniu;

i) promovează colaborarea cu autoritaţile administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

j) formulează propuneri pentru primirea, respectiv excluderea membrilor onorifici;

k) stabileşte direcţiile principale de acţiune şi responsabilităţi concrete pentru membrii Asociaţiei;

l) elaborează proiectul anual de venituri si cheltuieli şi analizează periodic execuţia bugetară precum şi legalitatea activităţilor financiar-contabile şi de gestiune;

m) execută bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi hotărăşte în îndeplinirea scopului Asociaţiei în acord cu bugetul aprobat asupra achiziţiilor de bunuri şi servicii;

n) prezintă Adunării Generale a Asociaţiei Regulamentul de funcţionare, Regulamentul de acordare a ajutorului umanitar şi regulamentele de acordare a titlurilor „POMPIERUL ANULUI” şi „SPORTIVUL ANULUI”;

o) organizează şi coordonează nominalizarea şi acordarea titlurilor de „POMPIERUL ANULUI” şi „SPORTIVUL ANULUI”;

p) stabileşte cuantumul cotizaţiilor pe care îl supune aprobării Adunării Generale;

r) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;

s) angajează personal şi încheie contracte;

   ş) stabileşte şi  aprobă cuantumul ajutoarelor sociale pe care Asociaţia le acordă pentru membrii Asociaţiei şi pentru membrii familiilor acestora

( soţ/soţie, copii si părinti) aflaţi în situaţii deosebite;

t) în situaţii deosebite, Consiliu Director poate dispune de un fond de până la 10 % din  fondul asociaţiei.

(3) Convocarea Consiliului Director.

a) Consilul Director se reuneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, iar hotărârile luate se iau prin votul majorităţii şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toţi membrii prezenţi.

b) Consiliul Director se convoacă, în şedinţe ordinare de către Presedinte, în scris, prin afişarea anunţului la sediul Asociaţiei şi toate locaţiile inspectoratului, cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii.

c) Consiliul Director se reuneşte în şedinţe extraordinare, convocat de către Preşedinte sau de cel puţin o treime din membrii Consiliului Director, cu cel puţin 3 zile înainte de data convocării, ori de catre ori interesele Asociaţiei o cer.

Art. 28.Preşedintele Asociaţiei.

(1) Preşedintele este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, în bloc cu membrii Consiliului Director, prin vot secret pe o perioada de 4 (patru) ani.

(2) Atribuţiile Preşedintelui sunt următoarele :

a) conduce Consilul Director şi coordonează activitatea Asociaţiei;

b) prezidează Adunarea Generală a Asociaţiei;

 c) reprezintă Asociaţia in relaţiile cu terţii;

 d) încheie acte juridice în numele şi  pe seama Asociaţiei;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii  prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală;

   (3) În lipsa Preşedintelui Consiliului Director, atribuţiile acestuia sunt preluate de unul din Vicepreşedinţi.

  (4) Preşedintele răspunde în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale a Asociaţiei pentru activitatea desfăşurată în numele şi pe seama Asociaţiei.

Art. 29. Vicepreşedinţii Asociaţiei.

(1)Vicepreşedinţii sunt aleşi de către Adunarea Generală în bloc cu membrii Consiliului Director, pe o perioada de 4 (patru) ani, prin vot secret.

(2) Vicepreşedinţii pot exercita atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia sau când unul dintre ei este însărcinat de către Consiliul Director.

Art.30. Secretarul Asociaţiei.

Secretarul Consiliului Director este ales pe o perioada de 4 (patru)ani prin vot deschis de catre Adunarea Generală în bloc cu membrii Consiliului Director şi are următoarele atribuţii :

a) asigură evidenţa, gestionarea, arhivarea şi manipularea corespondenţei şi documentelor Asociaţiei;

b) întocmeşte lucrările pentru convocarea Consiliului Director pe baza propunerilor membrilor;

c) pregăteşte documentele ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Director;

d) îndeplineşte funcţia de secretar al Adunării Generale a Asociaţiei;

e) întocmeşte lucrările pentru convocarea Adunării Generale a Asociaţiei, pregăteşte şi distribuie membrilor documentaţia ce urmează a fi dezbatută în şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.

Art.31. Comisia de cenzori a Asociaţiei.

       (1)   Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 (patru) ani şi este formată din 3 membri, din care, cel puţin unul trebuie să aibă pregătire financiar-contabilă (contabil autorizat sau expert contabil de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati). Membrii comisiei desemnează dintre ei un preşedinte. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

       (2) În realizarea competenţelor comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

întocmeşte rapoarte trimestriale şi le prezintă Adunării Generale;

poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în  statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL V . RĂSPUNDEREA ASOCIAŢIEI ŞI A MEMBRILOR SĂI

Art. 32.(1) Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul său.

     (2) Fiecare membru al Asociaţiei răspunde de bunurile materiale încredinţate de către Asociaţie, în conformitate cu prevederile legale.

     (3) Detalierea activităţilor desfăşurate în cadrul Asociaţiei (organizarea şi funcţionarea organelor de conducere, executive sau de control, acordarea ajutoarelor pentru membrii, etc.) vor fi cuprinse în regulamentul de funcţionare, elaborat de către Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

     Art.33. Asociaţia poate infiinţa filiale, după cum poate participa la constituirea  de federaţii.

 Art.34.(1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al Adunării Generale, în formă autentificată prin care 2/3 din membrii au aprobat modificarea.

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnaţi de Adunarea Generală ori de Consiliul Director, după caz.

        Art.35.(1) Asociaţia se dizolvă de drept :

 1. prin imposibilitatea realizării scopului pentru care fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la data constatării unui asemenea fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege;

    (2) Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din voturi. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a radia Asociaţia din Registrul asociaţilor şi fundaţiilor.

    (3) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane juridice. Aceste bunuri pot fi transmise către asociaţiile înfiinţate cu scop identic sau asemănător.

 

                      MEMBRI FONDATORI:

 

OLTEAN DORIN                                              DINCĂ BOGDAN

LEGIAN LUCIAN                                    HANDREA CĂLIN                        

TURCENIUC IOAN DORIN

 

 
  

 

3.REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL ASOCIAŢIEI „POMPIERII MUREŞENI”

 CAPITOLUL I  – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Scopul reglementării. Obligativitatea

   1) Prezentul regulament este emis în scopul aplicării Statutului Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI”

 • Prezentul act reglementează organizarea şi funcţionarea tuturor structurilor Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI” – în continuare APMs. – şi este obligatoriu pentru toţi membrii asociaţiei.

Art.2. Cadrul juridic

  1) Prezentul Regulament este emis în baza art. 27, alin (2) lit.n) şi art 32 alin (3) din Statutul Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI”  numit în continuare „Statut”.

  2) Prezentul regulament se completează cu alte regulamente emise de către organele abilitate ale APMs.

Art. 3 Denumire

Denumirea organizaţiei este Asociaţia „POMPIERII MUREŞENI”. Această denumire va fi utilizată în toate documentele oficiale interne sau externe.

Art.4.  Emblema, antetul  şi ştampila APMs.

(1) Emblema  şi antetul APMs. sunt prezentate  în anexa Statutului. Emblema se aplică pe materialele promoţionale şi  bunurile din patrimoniul asociaţiei, iar antetul pe toate documentele oficiale interne sau externe.
(2) Ştampila APMs. macheta este prezentată în anexa Statutului, se aplică doar pe semnătura Preşedintelui asociaţiei sau a înlocuitorului legal.

CAPITOLUL II  – ASOCIAŢII

Art.5. Membrii asociaţiei

 • Potrivit Statutului, asociaţii sunt membrii fondatori, membrii activi, membrii simpatizanţi şi membrii de onoare.
 • Pentru evidenţa membrilor, secretarul Consiliului Director va întocmi un Registru de evidenţă a membrilor APMs.

Art.6. Membrii fondatori sunt cei nominalizaţi în Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Art.7. Membrii activi

1)   Membru activ este acea persoană care cunoaşte şi doreşte să acţioneze în conformitate cu Statutul şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. Consiliul Director a aprobat cererea de adeziune (prezentată în anexa nr.1);
 2. este cadru activ/în rezervă sau personal civil/pensionar care îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea în cadrul structurilor inspectoratului;
 3. păteşte cotizaţia de membru în cuantumul stabilit de Adunarea Generală.
 • Nu poate fi membru activ decât o persoană fizică.

  Art.8  Membrii simpatizanţi

 Membrul simpatizant este acea persoană fizică ce contribuie la sprijinirea financiară sau materială a  APMs. şi care nu poate să devină membru activ.

Art.9. Membrii de onoare

 • Membru de onoare este acea persoană care care aduce o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii şi este învestită cu acest titlu de Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei.
 • Titlul de membru de onoare se acordă numai persoanelor fizice şi este netransmisibil.

Art. 10. Calitatea de membru activ şi cea de angajat al APMs.

 • Persoanele angajate cu contract de muncă, precum şi persoanele care au încheiat convenţii civile de prestări servicii cu APMs. nu pot deţine funcţii de reprezentare în structurile de conducere ale Asociaţiei.
 • Pe toată perioada exercitării unei funcţii salariate sau a prestării de servicii în baza unei convenţii civile de prestări servicii, se suspendă de drept funcţia de reprezentare în structura de conducere APMs.

CAPITOLUL III   ORGANELE DE CONDUCERE, EXECUTIVE ŞI  DE CONTROL

Art. 11. Organele Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală – organ de conducere;
 2. Consiliul Director – organul executiv;
 3. Comisia de cenzori – organul de control;
 4. Preşedintele şi Vicepreşedinţii – organe de reprezentare.

                                               Secţiunea 1  Adunarea Generală

Art. 12. Adunarea Generala a Asociaţiei. Componenţă

Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor APMs. 

Art. 13. Sesiunile Adunării Generale

 • Sesiunile Adunării Generale sunt ordinare sau extraordinare.
 • Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară anual, la locul şi data stabilită prin dispoziţie de către Preşedintele asociaţiei.
 • Adunarea Generală poate fi convocată şi în sesiune extraordinară de către preşedintele asociaţiei , sau la cererea scrisă a jumătate din membrii Adunării Generale. Cererea membrilor se adresează Preşedintelui şi se depune la sediul APMs.

Art. 14. Convocatorul

1) Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară cu minim 5 zile înaintea întrunirii,  sau extraordinară, cu cel puţin 3 de zile înaintea întrunirii, prin Dispoziţia Preşedintelui APMs.   Dispoziţia va cuprinde următoarele:

 1. a) Modalitatea de convocare (ordinară sau extraordinară);
 2. b)  Ziua şi ora pentru care se face convocarea;
  1. Locul unde se va desfăşura sesiunea Adunării Generale;
  2. Ordinea de zi provizorie;
  3. Modalitatea de consultare a documentelor aferente ordinii de zi;
 • Convocarea va fi transmisă fax şi afişată în toate locaţiile inspectoratului, în termenul prevăzut la aliniatul 1).
 • Toate formalităţile legate de transmiterea convocării vor fi  îndeplinite de secretarul APMs.

Art. 15. Cvorumul

 • Adunarea Generală este considerată statutar constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din totalul membrilor săi cu drept de vot. Cvorumul se constată prin raport întocmit de secretarul APMs.
 • Secretarul APMs. va redacta tabelele de prezenţă şi va asigura măsurile necesare semnării acestora de către participanţi. Aşezarea participanţilor în sală se va face în funcţie de numărul de voturi pe care îl reprezintă fiecare participant sau elector.
 • Secretarul APMs. va asigura numărarea voturilor şi va prezenta rezultatul numărătorii în plen.

Art. 16. Dreptul de vot

 • Fiecare membru al APMs. are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală. Votul prin corespondenţă este interzis.
 • Dreptul de vot poate fi cedat către un elector prin împuternicire scrisă. Împuternicirea este semnată de către cei doi membrii şi autentificată de către şeful structurii electorului. Modelul de împuternicire este prevăzut în anexa nr_.
 • Fiecare elector poate fi împuternicit să reprezinte in Adunarea Generală maximum 25 (douăzecişicinci) membri. Acesta va declara secretarului numărul de membrii reprezentaţi şi va preda acestuia împuternicirile.

Art.17. Participanţi fără drept de vot la Adunarea Generală

 • Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
 • La sesiunile Adunării Generale pot participa, cu acordul Consiliului Director, în calitate de invitaţi sau observatori, reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii publice sau private, precum şi reprezentanţi ai altor asociaţii care manifestă interes faţă de activitatea

  Art. 18. Conducerea şedinţelor. Ordinea de zi

 • Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele APMs., sau, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreşedinţi, care devine preşedinte de şedinţă.
 • Prezidiul Adunării Generale este completat cu doi membrii aleşi prin vot deschis la începutul şedinţei.
 • Preşedintele A.P.Ms, sau, după caz preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare ordinea de zi.
 • Modificarea ordinii de zi se face numai cu votul majoritar al acelor prezenţi.
 • La propunerea preşedintelui de şedinţă şi cu votul deschis al membrilor, se poate decide limitarea numărului de intervenţii.

Art. 19. Actele Adunării Generale

 • Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi prin vot deschis.
 • Prin excepţie, modificarea statutului sau dizolvareaP.Ms, nu poate fi hotărâtă decât cu votul a ¾ din numărul total al membrilor Adunării Generale.
 •   Secretarul APMs. va redacta procesul verbal care va cuprinde următoarele menţiuni:
 1. Modul în care a fost convocată reuniunea structurii deliberative şi caracterul şedinţei, ordinară sau extraordinară;
 2. Anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară reuniunea;
 3. Numărul şi numele membrilor prezenţi;
 4. Persoana care a condus dezbaterile;
 5. Ordinea de zi;
 6. Luările de cuvânt;
 7.  Rezultatul votării. La cererea membrilor, votul acestora poate fi consemnat nominal;
  h) Hotărârile adoptate.

    Art. 21. Alegeri. Modalităţi de vot

 1. Adunarea Generală alege prin vot secret, pe listă, Consiliul Director.
 2. Membrii Comisiei de cenzori se aleg la propunerea membrilor asociaţiei cu majoritate simplă, prin vot deschis.
 3. Adunarea Generală numeşte, la propunerea preşedintelui sau a membrilor, înainte de alegeri, comisia de scrutin, formată din 3-5 persoane din rândul membrilor săi.
 4. Mandatul comisiei de scrutin este limitat la durata şedinţei. Membrii comisiei de scrutin nu pot fi aleşi pentru nici un post pe perioada mandatului. Comisia de scrutin îşi desemnează un preşedinte care informează Adunarea Generală asupra procedurii de votare. Comisia de scrutin este răspunzătoare pentru corectitudinea scrutinului.
 5. Candidaturile pentru Consiliul Director, în bloc, în baza unei candidaturi şi a unui program, depuse în scris şi înregistrate la cu cel puţin 30 de zile înaintea sesiunii Adunării Generale. Candidaturile depuse după expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent nu sunt luate în considerare.
 6. Secretarul asociaţiei este obligat ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării candidaturii, să afişeze candidatura la sediul şi să comunice candidatura în toate locaţiile inspectoratului.
 7. Candidaţii trebuie să aibă o înaltă ţinută morală, spirit de iniţiativă, cAPMs.citate de comunicare şi acţiune.
 8. Alegerile se fac în baza unui buletin de vot . Ordinea de înscriere a candidaturilor pe buletinele de vot este dată de ordinea depunerii acesteia.
 9. Se votează prin bifarea Consiliului Director în favoarea căreia se exprimă opţiunea. Buletinele pe care au fost bifate mai multe consilii sau anumite persoane sau pe care nu s­-a bifat nici un Consiliu Director, sunt nule. Comisia de scrutin anulează buletinele de vot nefolosite. Toate buletinele se introduc într-o urnă sigilată.
 10. În cazul în care nici un Consiliu Director nu obţine jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în primul tur de scrutin va avea loc al doilea tur de scrutin, la care participă primele două consilii care au obţinut cele mai multe voturi.
 11. În cazul în care candidează un singur Consiliu Director şi nu obţine jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în turul de scrutin va avea loc al doilea tur de scrutin, organizat la o dată stabilită de către Adunarea Generală, în termen de cel mult 30 de zile.
 12. Noul tur de scrutin va presupune reluarea tuturor activităţilor privind depunerea candidaturilor, promovarea candidaţilor, împuternicirea electorilor etc.
 13. Comisia de scrutin întocmeşte procesul verbal, iar preşedintele acesteia prezintă rezultatul final Adunării Generale.

                                                     Secţiunea 2 Consiliul Director

Art. 22 .Noţiune. Componenţă. Mandat.

 1. Consiliul Director este organul colegial care conduce şi administrează APMs. între sesiunile Adunării Generale.
 2.  Consiliul Director este alcătuit din 17(şaptesprezece) membri, aleşi prin vot secret de catre Adunarea Generală a Asociaţiei, în următoarea componenţă: 1(unu) Preşedinte, 2(doi) Vicepreşedinţi, 12 (doisprezece) membri, 1(unu) responsabil financiar, 1(unu) secretar.
 3. Mandatul Consiliului Director este de 4 ani.

Art. 23 Sesiunile Consiliului Director

 1. Consiliul Director se întruneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare, în baza unui convocator
 2. Consiliul Director se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe lună.
 3. Consiliul Director se întruneşte în sesiune extraordinară, la propunerea Preşedintelui APMs. sau la cererea a cel puţin o treime din membrii Consiliului Director.
 4.  Sesiunile Consiliului Director sunt publice, dacă consiliul nu hotărăşte altfel.
 5. Convocatorul va cuprinde următoarele menţiuni:
 • Modalitatea de convocare ( sesiune ordinară sau extraordinară);
 • Ziua şi ora pentru care se face convocarea;
 • Locul unde se va desfăşura sesiunea Consiliului Director;
 • Ordinea de zi provizorie;
 • Modalitatea de consultare a documentelor aferente ordinii de zi.

 Toate formalităţile legate de transmiterea convocării se vor îndeplini de către secretarul asociaţiei.

Art.   24. Competenţele   Consiliului   Director,   complementare   celor   din   Statut,   sunt următoarele:

 1. să analizeze anual modul de îndeplinire a strategiilor de dezvoltare ale APMs. şi să le actualizeze în funcţie de nevoile în schimbare ale asociaţiei;
 2. să conducă şi să coordoneze întreaga activitate şi să rezolve problemele curente ale APMs.;
 3. să decidă asupra patrimoniului APMs.;
 4. să elaboreze şi să  aprobe documente care reglementează buna funcţionare APMs.

Art. 25 Hotărârile Consiliului director

 • Hotărârile se semnează de Preşedintele APMs. şi se contrasemnează, pentru legalitate, de Vicepreşedinţi. Hotărârea nu se va contrasemna în cazul în care se consideră că este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit reglementărilor în vigoare, structurii deliberative respective. În acest caz, obiecţiile motivate vor fi prezentate membrilor Consiliului Director şi  va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei.
 • Hotărârile devin obligatorii şi produc efecte de la data difuzării conţinutului lor sau de la o dată ulterioară decisă de membrii Consiliului Director.
 • Hotărârile sunt obligatorii şi pentru membrii Consiliului Director care nu au luat parte la lucrări sau au votat împotrivă.

Art. 26 Şedinţe. Cvorum. Actele Consiliului Director

 • Consiliul Director este statutar constituit, dacă sunt prezenţi jumătate puls unu din membrii săi cu drept de vot. Cvorumul se constată la începutul sesiunii.
 • În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu majoritate simplă de voturi, prin vot deschis .
 • Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
 • Secretarul Consiliului Director va redacta procesul verbal al reuniunii, conform prevederilor art. 19 din prezentul regulament.
 • Procesul verbal se semnează de persoana care a redactat documentul, iar la următoarea reuniune, se supune spre aprobare membrilor Consiliului Director.
 • Înaintea fiecărei reuniuni, secretarul pune la dispoziţia membrilor, în timp util, procesul verbal al reuniunii anterioare pe care, ulterior, îl va supune spre aprobare reuniunii respective. Membrii Consiliului Director au dreptul ca în reuniune să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în reuniunea anterioară.
 • Procesul verbal împreună cu documentele care au fost dezbătute în reuniune se înregistrează, putând fi consultate de orice membru al acesteia.

Art. 27 Posturi vacante

       În cazul în care unul din posturile Consiliului Director devine vacant, în timpul exercitării mandatului, cu excepţia celui de Preşedinte, Consiliul Director, convocat în sesiune extraordinară de preşedintele APMs., desemnează o persoană care să îndeplinească interimar funcţia respectivă până la următoarea Adunare Generală, când se vor organiza alegeri pentru un nou Consiliu Director.

 Secţiunea 3 Consiliul Director: preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul APMs şi responsabilul financiar

Art. 28 Noţiune. Mandat.

 • Potrivit art. 25, lit.d) din Statutul APMs, preşedintele şi vicepreşedinţii reprezintă asociaţia în raporturile cu orice instituţie şi organizaţie din ţară şi din străinătate.
 • Mandatul Consiliului Director este de patru ani. O persoană nu poate deţine mai multe funcţii în Consiliul Director.

Art. 29. Preşedintele asociaţiei. Norme. Atribuţii.

 • Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile contractuale şi în faţa organelor judiciare.
 • În faţa Adunării Generale, Preşedintele răspunde împreună cu Consiliul Director pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
 • Preşedintele conduce APMs. cu respectarea hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere, executive şi de control .
 • În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.
 • În caz de absenţă sau impediment al preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi.
 • Atribuţiile preşedintelui sunt:
 1. Conduce lucrările plenului în Adunarea Generală şi Consiliul Director;
 2. Coordonează toate activităţile desfăşurate în cadrul APMs;
 3. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi îşi asumă obligaţii în numele Asociaţiei;
 4. Semnează toate documentele emise de asociaţie;
 5. Primeşte cererile şi sesizările de la membrii asociaţiei, pe care le supune dezbaterii Consiliului Director;
 6.  Convoacă Consiliul Director ori de câte ori este nevoie, în baza prevederilor din statut;
 7.  Păstrează şi foloseşte ştampila APMs.

Art. 30. Vicepreşedinţii. Noţiune. Atribuţii.

 • Vicepreşedinţii asigură împreună cu preşedintele supravegherea generală şi bunul mers al APMs.
 • Atribuţiile Vicepreşedinţilor sunt:
 1. Asigură convocarea Adunării generale şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a lucrărilor acesteia;
 2. Gestionează alocarea ajutoarelor umanitare pentru membrii asociaţiei sau pentru persoane din afară;
 3. Asigură condiţiile necesare acordării titlului „Salvatorul anului”.
 • Vicepreşedinţii primesc alte responsabilităţi prin dispoziţia preşedintelui.

  Art. 31. Secretarul Asociaţiei. Atribuţii:

 • Secretarul APMs. asigură întreaga activitate de secretariat
 • Atribuţiile secretarului asociaţiei sunt:
 1. Asigură elaborarea, înregistrarea, păstrarea şi arhivarea tuturor documentelor asociaţiei;
 2. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor organelor deliberative şi documentele oficiale ale asociaţiei;
 3. Notifică convocarea Adunării Generale şi a şedinţelor Consiliului Director şi urmăreşte constituirea cvorumului;
 4. Pregăteşte documentele pentru şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului Director si ale celorlalte structuri ale Asociaţiei;
 5. Ţine evidenţa participării membrilor Asociaţiei la şedinţele la care au fost convocaţi;
 6. Ţine evidenţa îndeplinirii deciziilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 7. Primeşte cererile de adeziune şi aduce la cunoştinţa celor care au solicitat admiterea in APMs.decizia Consiliului Director;
 8. Acţionează pentru anularea calităţii de membru a unor persoane în condiţiile descrise in art. 24 din Statutul APMs.
 9. Completează Registrul     de  evidenţă  a membrilor Asociaţiei şi     actualizează permanent bazele de date cu membrii;
 10. Întocmeşte raportul asupra situaţiei membrilor pe care îl prezintă Consiliului, în fiecare an calendaristic şi Adunării Generale, la predarea mandatului.

Art. 32 Responsabilul financiar. Noţiune. Atribuţii.

 • Responsabilul financiar este consilierul financiar al APMs.
 • Responsabilul financiar are următoarele atribuţii:
 1. a) Întocmeşte toate documentele privind achiziţia, înregistrarea contabilă, păstrarea şi casarea bunurilor asociaţiei;
 2. b) Cercetează piaţa şi achiziţionează bunurile şi serviciile necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;
 3. c) Asigură gestionarea averii financiare a asociaţiei, efectuarea de încasări si plăţi, păstrarea registrului pentru încasări si plăţi;
 4. Propune bugetul anual de venituri si cheltuieli
 5. Prezintă consiliului director si adunării generale, raportul anual privind execuŢia bugetara,
 6. Efectuează cheltuielile  curente, cu aprobarea Preşedintelui APMs, conform bugetului aprobat;
 7. Supraveghează si avizează raportările contabile anuale legale efectuate de un contabil autorizat, angajat de APMs, pe care le prezintă organelor in drept.
 8. Încasează cotizaţiile şi se preocupă de colectarea de fonduri.
 9. Întocmeşte raportului financiar al asociaţiei la predarea mandatului.

Art. 33 Predarea gestiuni mandatului

În 30 de zile de la validarea alegerii noului Consiliu Director, vechiul consiliu va preda arhiva, documentele, bunurile şi resursele financiare în baza unui proces verbal semnat de către cei doi preşedinţi. Cu această ocazie noul consiliu se va informa asupra tuturor problemelor şi activităţilor în curs desfăşurate la nivelul asociaţiei.

 

  CAPITOLUL VI.NORME COMUNE PENTRU DESFĂŞURAREA REUNIUNILOR

ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 34 Aplicabilitate

      Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile în măsura în care nu există alte reglementări speciale.

Art.35 Conducerea şedinţelor, cvorumul şi ordinea de zi

 • Şedinţele structurilor deliberative sunt conduse de către Preşedintele APMs, sau în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de acesta.
 • La începutul şedinţei, persoana care conduce dezbaterile verifică existenţa cvorumului, (jumătate plus unu din membrii Consiliului Director) iar dacă această condiţie este îndeplinită, supune atenţiei membrilor ordinea de zi, spre discutare, completare şi aprobare.
 • Asupra ordinii de zi discutate şi aprobate conform alineatului precedent, nu se mai pot face modificări.

Art. 36 Reguli pentru desfăşurarea şedinţelor

Şedinţele Consiliului Director se desfăşoară în conformitate cu următoarele reguli :

 1. Membrii pot lua cuvântul numai cu acordul preşedintelui de şedinţă.
 2. Membrii pot lua cuvântul de cel mult două ori pe acelaşi subiect.
 3. Durata oricărei intervenţii pe acelaşi subiect nu poate depăşi 5 minute.
 4. Invitaţii, precum şi observatorii pot lua cuvântul cu acordul preşedintelui de şedinţă.
 5. Preşedintele de şedinţă poate avertiza vorbitorul ale cărui remarci se îndepărtează de la subiectul în discuţie. La nevoie, acestuia i se poate retrage cuvântul.
 6. Preşedintele de şedinţă poate acorda dreptul la replică oricărui participant vizat de problema în discuţie.

  Art. 37 Votul. Incompatibilităţi.

 • Majoritatea simplă este orice majoritate care obţine cel mai mare număr de voturi ale membrilor prezenţi şi care votează.
 • În caz de paritate la votul deschis, votul preşedintelui decide.
 • Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii membrul APMs. care, în problema supusă dezbaterilor structurilor deliberative respective, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal, patrimonial sau nepatrimonial.
 • Hotărârile adoptate de structurile deliberative cu încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept.
 • Rezultatul fiecărei votări se consemnează în procesul verbal al şedinţei. La cererea membrilor, votul acestora poate fi consemnat nominal în procesul verbal al şedinţei.

                                 

                                       CAPITOLUL VII DISPOZIŢII  FINALE

Art. 43 Conduita membrilor

     În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii structurilor deliberative ale APMs.  au obligaţia de a acţiona doar în interesul asociaţiei.

Art. 44 Înfiinţarea comisiilor de specialitate

     Adunarea Generală, la propunerea Preşedintelui APMs. poate dispune înfiinţarea unor comisii pe domenii, formate din 3-5 membri, având drept scop analiza şi înaintarea de  propuneri/ măsuri în domeniile respective, precum şi grupuri consultative sau ad-hoc, pentru elaborarea unor diferite proiecte.

Art.45 Data intrării în vigoare

  Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 15.05.2012, în baza hotărârii Consiliului Director şi va fi supus aprobării la prima Adunare Generală convocată după această dată.

 

      PREŞEDINTE                                                           VICEPREŞEDINTE

      Bogdan DINCĂ                                                                Lucian LEGIAN

 

4.REGULAMENTUL DE ACORDARE A AJUTORULUI MEMBRILOR ACTIVI AI ASOCIAŢIEI „POMPIERII   MUREŞENI” ŞI RUDELOR ACESTORA


REGULAMENTUL DE ACORDARE A AJUTORULUI MEMBRILOR ACTIVI AI ASOCIAŢIEI „POMPIERII MUREŞENI”(A.P.Ms.) ŞI RUDELOR ACESTORA, Modificat în 28.06.2013

 

ASOCIAŢIA ,,POMPIERII MUREŞENI”
Str. Horea, nr. 28, mun. Tg.Mureş, jud. Mureş
Tel: 0265269661, Fax: 0265269660

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE


Art.1 Prezentul Regulament este emis în baza art.7 alin (7), art. 27, alin (2) lit.n) din
Statutul Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI” şi art. 24 lit. d) din Regulamentul de
funcţionare a Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI”.
Art. 2 (1) Regulamentul de acordare a ajutorului se aplică membrilor activi ai
Asociaţiei „POMPIERII MUREŞENI”(A.P.Ms.) şi rudelor acestora (soţii/soţiile
membrilor, copiii, părinţii membrilor).
Art. 3 (1) Membrii activi ai A.P.Ms., aşa cum sunt sunt definiţi la art.19 din Statutul
Asociaţiei şi art. 7 alin. 1) din Regulamentul de funcţionare al APMs., intră sub
incidenţa prezentului Regulament în următoarele situaţii:
a) dacă au suferit o intervenie chirurgicală,
b) dacă au suferit intervenţii medicale în ţară şi/sau străinătate;
c) în caz de deces.
d) naştere /recunoastere copil.
e) orice altă situaie care necesită întrajutorare având în vedere exclusiv
caracterul social al familiei membrului.
(2) Pentru părinii membrilor asociaiei se acordă un ajutor în caz de deces.
Art. 4 (1) Ajutorul se acordă pe baza unei cereri scrise, conform modelului de la
anexa nr. 1, care va fi însoţită de copii ale documentelor justificative, în funcţie de
situaţie, după cum urmează:
a) scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist /
furnizorul de servicii medicale;
b) documente justificative ale costurilor serviciilor medicale (dacă există);
c) certificat de naştere/deces.
d) orice alte documente care să justifice incidena unui caz social.
(2) În caz de deces a unui membru activ al A.P.MS. nu este necesară prezentarea
de către membrii familiei a niciunui act justificativ.
Art. 5 Consiliul Director al A.P.Ms. analizează cazurile umanitare în sesiunile
ordinare lunare, sau, dacă situaţia impune, în sesiune extraordinară la propunerea
Preşedintelui A.P.Ms. sau la cererea a cel puţin o treime din membrii Consiliului
Director.
Art. 6 (1) Acordarea ajutorului se va face în cazul depunerii înscrisurilor solicitate
(anexa nr.1) la secretarul asociaţiei în termen de cel mult 30 de zile de la data
evenimentului.
(2) Ajutorul se poate acorda, de regulă, a singură dată pentru acelaş umanitar;
(3) Pentru cazurile umanitare care depăşesc financiar posibilităţile A.P.Ms.,
acordarea ajutorului se va face eşalonat, în decursul lunilor următoare.
(4) La acordarea ajutorului, au prioritate cazurile umanitare care nu au mai primit
ajutor umanitar, având prioritate în următoarea ordine: cazurile medicale, ajutorul
umanitar de deces, naştere / recunoaştere copil.
(5) abrogat
(6) Asociaţia nu va acorda ajutor de spitalizare care necesită intervenţie
chirurgicală, tratamente medicale în străinătate şi naştere (recunoaştere copil) noilor
înscrisi decât după 90 de zile calendaristice de la data plăţii primei cotizaţii, dar se vor
acorda ajutoare de deces.
CAPITOLUL II – MOD DE ACORDARE A AJUTOARELOR
Art. 7 În caz de deces al membrului asociaiei, al soului/soiei, copilului sau
părinilor acestuia, membrul asociaiei sau urmaii acestuia beneficiază de
următoarele drepturi:
– decesul membrului – 3.000 lei
– decesul soului/soiei sau copilului – 1.000 lei
– decesul părinilor – 500 lei
Art. 8 În caz de natere/recunoatere copil, conform art. 3, alin. (1), lit. d) ajutorul
se acordă în sumă de 500 lei.
Art. 9 În cazul interveniilor chirurgicale ale membrilor asociaiei, precum i al
soului/soiei sau copilului se va analiza fiecare caz în parte de către Consiliul
director. Plafonul maxim de acordare va fi de maxim 1.500 lei / solicitare.
Art.10 – abrogat
Art.11 – abrogat
CAPITOLUL III – DISPOZIŢII FINALE
Art.12 (1) Alte cereri de acordare de ajutoare umanitare ale membrilor asociaţiei,
neprevăzute în prezentul Regulament, vor fi analizate de la caz la caz, în sesiunile
Consiliului Director.
(2) – abrogat
(3) În cazul în care mai mulţi membri ai familiei sunt membrii activi ai A.P.Ms.,
dispoziţiile art. 8, 9, 10, 11 se aplică pentru toţi membrii familiei, ajutoarele financiare
cumulându-se.
Art.13 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 28.06.2013, în
baza aprobării Adunării Generale a membrilor A.P.Ms. din 28.06.2012.
(2) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament,

CONSILIUL DIRECTOR
PREŞEDINTE VICEPREŞEDINŢI
Endre KOVACS Lucian LEGIAN
Mihai DAMIAN
MEMBRII
1. Ioan CHIBULCUTEAN
2. Horaţiu PĂCURAR
3. Emilian-Vasile RADU
4. Grigore MOLDOVAN
5. Ioan –Florin ŞULAR
6. Cristian PORAV
7. Gheorghe-Ciprian HETEA
8. Cristian LAZĂR
9. Nicolae EREMIA
10. Ilie MOLDOVAN
11. Ioan-Stelian OROIAN
12. Eugen BOŢAN
13. Alin MOLDOVAN
14. Aurel PASC

5.Cerere asociatie  -anexa 1

”Asociația Pompierilor Mureș

Str. Horea, nr. 28, mun. Tg.Mureş, jud. Mureş

Tel: 0265269661, Fax: 0265269660

 

CERERE DE ACORDARE AJUTOR UMANITAR

-Domnule Preşedinte-

 

Subsemnata/ul……………………………………………………………………., domiciliat în localitatea………………………….str……………………………………..,

nr…., bl. ….., sc. …..….., et. .., ap. .…, sector ………., judeţul ……………….., posesor alB.I./C.I. seria ……….. nr ……………, eliberat de  …………………………………… ……………………….. la   data   de …..……………………………………..,    CNP ………………………………………..    membru   al Asociaţiei  „Pompierii Mureşeni”,   vă adresez rugămintea de a-mi acorda un ajutor umanitar, motivat de următoarea situaţie:

            În fapt, ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Contul în care doresc să-mi fie virat ajutorul  este următorul:

…………………………………………………………………………………………….

            Menţionez că sunt cu plata la zi a cotizaţiei de membru.

……………………………….                                                                     …………………………

       (semnătura membru)                                                                          (data)

 

…………………………………………………………………………………………….

            Confirmăm achitarea la zi a

                 cotizaţiei de membru

 

……………………………………………….

(Numele în clar al reprezentantului subunitatii……………………)

 

………………………………………..

                       (semnătura)

 

*Se prezintă pe scurt situaţia care motivează acordarea ajutorului şi denumirea documentelor justificative anexate.