Construcții termeni

TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI

 În art.9 din  Normativ de construcții  P118/1 din 2013 se utilizează următoarea terminologie şi următoarele clasificări, în concordanţă cu SR EN ISO 13943 şi seria SR EN 13501. 

a) Ardere – reacţie exotermă a unei substanţe, cu un comburant

b) Aria construită (Ac) – este suprafaţa orizontală a nivelului suprateran, cu aria cea mai mare delimitată de feţele exterioare ale pereţilor de închidere perimetrali (amprenta la sol a construcţiei sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare). În aria construită nu sunt incluse suprafeţele platformelor deschise şi scărilor de acces la nivelul parterului, teraselor descoperite şi balcoanelor care depăşesc planul faţadei. Aria desfăşurată (Ad) a unei clădiri reprezintă suma ariilor construite a tuturor nivelurilor supraterane sau/şi subterane, delimitate de feţele exterioare ale pereţilor de închidere perimetrali ai fiecărui nivel. La calculul ariei desfăşurate se iau în calcul şi supantele cu o suprafaţă mai mică de 40% din suprafaţa încăperii.

c) Atrium (patio) – volumul liber din interiorul unei clădiri, sau generat de mai multe clădiri/clădiri adiacente, delimitat pe una sau mai multe laturi de cel puţin patru niveluri ale clădirii şi care nu este necesar să fie aliniat pe verticală. Atriumurile pot fi descoperite, acoperite închise sau acoperite deschise, conform detalierilor de la art. 59.

d) Clapetă rezistentă la foc – dispozitiv de închidere (obturare), montat pe tubulatura de ventilare care străpunge un element de clădire rezistent la foc (în poziţie normal deschisă şi prevăzută cu acţionare automată şi manuală în caz de incendiu).

e) Construcţii (clădiri) – obiective construite supraterane (cu sau fără subsoluri ori demisoluri) sau subterane, având următoarele caracteristici, destinaţii sau funcţiuni (în totalitate sau preponderentă)

e1). Clădire înaltă – clădire civilă supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul sau carosabilul adiacent cel mai de jos accesibil autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor pe laturile care permit calarea, ridicarea, manevrarea scării de intervenţie şi accesul în clădire. Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii. Deasupra nivelului limită se poate afla un singur nivel tehnic ce ocupă o suprafaţă de maxim 70% din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei şi circulaţii funcţionale.

e2). Clădire foarte înaltă – clădire civilă supraterană la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la înălţimea de 45 m sau mai mult, măsurată conform art. 9. e1).

e3). civile – pentru locuit, administraţie, comerţ, sănătate, cultură, cult, învăţământ, sport, turism, etc.;

e4). de producţie şi/sau depozitare – pentru activităţi specifice de bază sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite, etc.);

e5). mixte – pentru diferite activităţi civile şi/sau de producţie şi/sau depozitare, înglobate în acelaşi volum construit. Construcţiile pot fi de mai multe feluri: e6). Construcţie deschisă – construcţie acoperită (tip “şopron”), dar deschisă perimetral pe minimum două laturi, cu goluri permanent deschise cel puţin 60% din suprafaţa pereţilor ori delimitată perimetral de pereţi neetanşi (plasă, trafor etc.). Parcajele deschise sunt construcţii fără închideri perimetrale în raport cu spaţiul exterior, singurele delimitări fiind constituite din parapete de protecţie împotriva căderilor accidentale a persoanelor şi autovehiculelor, distanţa dintre două faţade opuse deschise de maxim 60 m.

e7). Construcţie închisă – construcţie anvelopată (închisă perimetral pe mai mult de 60% din suprafăţa laterală şi cu acoperiş sau terasă).

e8). Construcţie subterană – construcţie realizată în întregime sub nivelul terenului înconjurător (natural sau amenajat).

e9). Construcţie supraterană – construcţie realizată peste cota terenului înconjurător (natural sau amenajat) şi care poate avea sau nu niveluri subterane.

e10). Construcţie monobloc – construcţie închisă de producţie şi/sau de depozitare cu aria construită (Ac) de cel puţin 20.000 m2 şi lăţimea mai mare de 72,00 m.

e11). Construcţie blindată – construcţie de producţie şi/sau depozitare închisă supraterană, în care activitatea se desfăşoară numai la lumină artificială (clădiri cu acoperiş şi pereţi de închidere perimetrală plini, în care se prevăd numai goluri psihologice şi uşi de acces). Încăperile blindate cu aria construită (Ac) mai mare de 700 m2 sunt considerate clădiri blindate

f) Clasa de reacţie la foc – expresie cantitativă, formulată în termeni de performanţă, pentru modul de comportare a unui produs în condiţii de utilizare finală (pus în operă) care prin propria sa descompunere alimentează un foc la care este expus, exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinaţi în urma unor încercări standardizate. Structurarea în niveluri de performanţă a claselor de reacţie la foc este stabilită prin Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru clădiri pe baza performanţelor de comportare la foc.

g) Combustibil

g1 (adjectiv) – capabil să ardă;

g2 (substantiv) – produs care poate arde;

g3 combustibilitatea materialelor de constructii – capacitatea materialelor de a se aprinde şi arde, contribuind la creşerea caldurii dezvoltată de incendiu;

g4 incombustibil.- incapabil de a arde în condiţii specificate

g5 neinflamabil – incapabil de a arde cu flacără în condiţii specificate.

h) Compartiment de incendiu – clădire independentă sau porţiune dintr-o clădire ori grup de clădiri comasate în limita ariilor construite normate (Ac), amplasate la distanţe de siguranţă normate faţă de construcţii învecinate sau delimitate prin elemente de separare rezistente la foc, astfel încât propagarea incendiului în afara compartimentului să fie împiedicată pe durata de expunere la foc normată. Compartimentele de incendiu realizate pe mai multe niveluri supraterane trebuie să aibă acelaşi nivel de stabilitate la foc cu cel al construcţiei în care sunt dispuse.

i) Comportare la foc – schimbarera sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau chimice ale unui produs expus la foc (standard).

j) Component – material care intră în componenţa unui produs neomogen. Componentul este substanţial sau nesubstanţial dacă grosimea stratului este peste sau sub 1 mm, precum şi dacă are peste sau sub 1 kg/m2.

k) Condiţii de performanţă – exprimarea performanţelor produsului prin criterii şi niveluri de performanţă ale acestuia, corespunzătoare exigentelor de securitate la incendiu a utilizatorilor pentru nivelul de siguranţă acceptat.

l) Condiţii de utilizare finală – exprimare convenţională pentru ansamblul condiţiilor specifice în care un produs urmează a fi încorporat într-o clădire (pus în operă). Astfel, termenul se referă la o utilizare concretă a unui produs, în legătură cu toate aspectele care influenţează comportarea acelui produs în diferite situaţii de incendiu. Aspectele luate în consideraţie sunt: cantitatea de produs, orientarea produsului, poziţia acestuia în raport cu alte produse adiacente şi metoda de punere în operă a produsului.

m) Cortină rezistenţă la foc – element mobil de protecţie rezistent la foc, de separare în cadrul compartimentului de incendiu.

n) Coridor, culoar – spaţiu dintre încăperi pe ambele laturi lungi, sau mărginit de închiderea exterioară, a cărui lungime este cel puţin de două ori mai mare decât lăţimea; în caz contrar se numeşte hol; în ambele situaţii, poate constitui sau nu, cale de evacuare.

o) Criterii de performanţă – condiţii în raport de cu care se evaluează îndeplinirea unei cerinţe de performanţă.

p) Degajament protejat – spaţiu construit închis destinat exclusiv circulaţiei/evacuării utilizatorilor în caz de incendiu, alcătuit şi separat de restul clădirii cu elemente de construcţie orizontale şi verticale incombustibile A1 sau A2-s1d0 rezistente la foc EI 120 pentru pereţi şi REI 60 pentru planşee, pus în suprapresiune încât să nu fie inundat cu fum un timp determinat, cu uşi de acces EI1 90–C5 Sm, dispuse astfel încât să nu stânjenească evacuarea; distanţa parcursă prin degajamentul protejat nu intră în calculul lungimii căii de evacuare.

q) (1) Demisol – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurator cu maximum jumatate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al clădirii. Atunci când pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurator cu mai mult de jumatate din înălţimea lui liberă, sau nu are ferestre, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale clădirii.

(2) La terenurile în pantă demisolul este suprateran dacă are pe cel puţin 50% din perimetru îndeplinită condiţia de suprateran şi are acces direct din exterior pe o latură sau ferestre 10 în pereţii acestei laturi Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite atunci se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale clădirii.

r) Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) – goluri practicate în treimea superioară a închiderilor perimetrale sau în acoperişul unei clădiri, astfel încât să permită evacuarea naturală a fumului produs în caz de incendiu (permanent libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu, fiind prevăzute şi cu acţionare manuală).

s) Element de construcţie – parte de construcţie bine definită din punct de vedere al rolului, compoziţiei, alcătuirii şi caracteristicilor sale rezistent la foc (R, REI, EI, E, S, M, W) – Elementul rezistent la foc poate fi:

s1). Element de construcţie rezistent la foc după criteriul de performanţă capacitate portantă (R) – produs – parte sau element de construcţie portant – cu rol structural (cu capacitate portantă)– stâlpi, grinzi, contravântuiri, tiranţi etc., – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp dată, capacitatea portantă determinată prin încercări standardizate sau/şi prin calcul efectuat conform eurocodurilor, cel puţin egală cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii.

s2). Element de construcţie rezistent la foc după criteriile de performanţă capacitate portantă, etanşeitate la foc şi izolare termică la foc (REI) –produs – parte sau element de construcţie portant – cu rol structural (cu capacitate portantă)– pereţi, planşee, – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc, etanşeitatea la foc şi izolarea termică, cel puţin egale cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii.

s3). Element de construcţie rezistent la foc după criteriile de performanţă etanşeitate la foc şi izolare termică la foc (EI) – produs – parte sau element de construcţie neportant – fără rol structural (fără capacitate portantă)–, pereţi, uşi, plafoane, etanşarea trecerilor, etc., – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată, etanşeitatea la foc şi izolarea termică, cel puţin egale cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii.

s4). Element de construcţie rezistent la foc după criteriul de performanţă etanşeitate la foc (E) – produs – parte sau element de construcţie neportant – fără rol structural (fără capacitate portantă)–, pereţi, uşi, plafoane, etanşarea trecerilor etc., – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată etanşeitatea la foc, cel puţin egală cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii..

s5). Criterii suplimentare de clasificare la foc (W, S, C) – produs/element cu funcţie suplimentară impusă, de rezistenţă la radiaţie termică W, etanş la fum S,(Sm, Sa) cu autoinchidere C,(c0, ..c5), care are aptitudinea de a-şi păstra pe durata de timp determinată pe criteriul principal, rezistenţa la foc pe criteriul suplimentar respectiv, cel puţin egală cu nivelul stabilit, în funcţie de rolul special de protecţie la foc din normativ.

s6). Element de construcţie rezistent la explozie – element de construcţie vertical, orizontal sau înclinat, realizat din materiale clasa de reacţie la foc A1, fară goluri interioare, alcătuit şi dimensionat astfel încât să reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească şi condiţiile normate de rezistenţă la foc.

s7) Element de construcţie antiex – produs – parte sau element de clădire alcătuit din materiale care la lovire nu produc scântei, sau de instalaţii care sunt protejate împotriva producerii scânteilor de orice fel.

NOTĂ: Elementele pot satisface simultan mai multe din criteriile enunţate, fiind de exemplu, definite EW, EI-C, etc

ş) Explozie (volumetrică) – expansiune bruscă a unui gaz care poate rezulta dintr-o reacţie rapidă de oxidare sau de descompunere, cu sau fără creştere de temperatură. ş1). Deflagraţie – undă de ardere însoţită de expolzie, care se propagă cu viteză subsonică.

ş2). Detonaţie – undă de ardere însoţită de expolzie, care se propagă cu viteză supersonică şi este caracterizată de o undă de şoc.

t) Flash-over – momentul trecerii bruşte la starea de ardere generalizată pe întreaga suprafaţă a materialelor combustibile dintr-o incintă închisă

ţ) Foc – ardere autoîntreţinută care este deliberat organizată pentru a produce efecte utile şi a cărei propagare în timp şi spaţiu este controlată u) Incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

v) Încăpere tampon – încăpere (sas) de protecţie a golurilor de circulaţie funcţională şi evacuare din pereţii rezistenţi la foc, astfel conformată, alcătuită şi realizată încât să corespundă prevederilor normativului, potrivit rolului pe care îl are în caz de incendiu.

w) Învelitoare – izolare hidrofugă peste ultimul nivel construit, cu rol de asigurare a etanşeităţii faţă de intemperii a acoperişurilor de tip terasă sau cu şarpantă. x) Limitarea propagării incendiilor – ansamblul măsurilor constructive şi de instalaţii, care impiedică pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în interiorul compartimentului de incendiu sau în afara acestuia.

y) Mansardă – spaţiu funcţional amenajat în volumul podului clădirii sau între ultimul planşeu şi acoperişul tip şarpantă. Se include în numărul de niveluri supraterane.

z) (1) Nivel (niveluri) – spaţiu construit suprateran sau subteran al clădirilor închise sau deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel, supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a nivelului clădirii/compartimentului de incendiu, situaţie în care trebuie să asigure performanţele de securitate la incendiu specifice pentru asigurarea nivelului de stabilitate la foc impus clădirii/compartimentului de incendiu în care este dispusă.

(2) Se consideră nivel şi situaţiile de „casă în casă” (de exemplu într-o hală înaltă) situaţie în care trebuie deasemenea să i se asigure performanţele de securitate la incendiu specifice, dar cel puţin pentru asigurarea nivelului de stabilitate la foc impus clădirii/compartimentului de incendiu în care este dispusă. Atunci când “casa în casă” are suprafaţa utilă de cel mult 40% din suprafaţa construită a construcţiei în care se realizează nu se ia în considerare la numărul de niveluri.

aa) Nivel de stabilitate la foc – capacitatea globală normată a unei clădiri sau a unui compartiment de incendiu de a răspunde la acţiunea focului. Nivelul de stabilitate la foc al clădirii este determinat de elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare în valorile normate.

bb) Panouri de învelitoare – elemente de acoperire montate pe şarpante ale clădirilor, cu rol de izolare hidrofugă şi dupa caz termică.

cc) Parcare supraterană puternic ventilată – parcare supraterană cu unul sau mai multe niveluri libere perimetral (dechise spre exterior) şi care îndeplineşte simultan următoarele condiţii: i. pe fiecare nivel de parcare, suprafeţele libere din pereţiil aterali deschişi spre exterior sunt amplasate pe cel puţin două faţade opuse şi fiecare reprezintă minimum 50% din suprafaţa totală a faşadei deschise (înălţimea luată în considerare fiind distanţa liberă dintre pardoseala finită şi plafon);

ii. distanţa dintre faţadele libere opuse, deschise spre exterior, este de cel mult 75,00 m;

iii. suprafeţele libere perimetrale, deschise spre exterior, la fiecare nivel de parcare reprezintă cel puţin 5% din aria utilă a spaţiului de parcare a nivelului respectiv (nu se iau în considerare suprafeţele spaţiilor închise destinate circulaţiilor pietonale orizontale şi verticale precum şi al spaţiilor cu alte destinaţii);

iv. spaţiul exteior deschis are aria orizontală cel puţin egală cu suma suprafeţelor libere adiacente perimetrale.

dd) Perete – element de construcţie vertical care delimitează spaţii ale construcţiei sau o inchide perimetral :

dd1) Perete cortină – închidere perimetrală a construcţiei, realizată cu structura proprie de rezistenţă (independentă de cea a clădirii de care se ancorează), sau panouri de faţadă fixate de structura clădirii (fără structură proprie). După caz, pot fi utilizate şi combinaţii ale celor două sisteme de închidere perimetrală cu perete cortină.

dd2) Perete/planşeu rezistent la explozie – element de construcţie vertical/orizontal, realizat din materiale fără goluri interioare, incombustibile A1, alcătuit şi dimensionat prin calcul astfel încât să reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Acestea trebuie să îndeplinească şi condiţiile normate de rezistenţă la foc

dd3) Pereţi portanţi – elemente de construcţie cu rol structural.

dd4). Pereţi neportanţi – element de construcţie fără rol structural.

ee) Performanţă la foc – comportarea unui produs atunci când este expus unui foc standard.

ff) Performanţă la foc exterior – expresie convenţională a modului de comportare a unui acoperiş sau a unei învelitori de acoperiş pentru situaţia în care, în condiţii de utilizare finală, este expus(ă) la un incendiu din afara construcţiei

gg) Plafon fals (plafon suspendat) – element de construcţie orizontal sau înclinat, suspendat de elemente structurale, care delimitează spaţii distincte în cadrul unui volum construit (încăpere), putând avea rol estetic, de mascare a instalaţiilor, termoizolant, fonic, sau rezistent la foc.

hh) Planşeu – element de construcţie, orizontal sau înclinat, care delimitează niveluri ale clădirii.

ii) Platformă – element de clădire orizontal cu goluri neprotejate în procent de minimum 30% din aria utilă liberă (fără utilaje, rafturi, etc), inclusiv de tip “grătar”, fără loc permanent de activitate şi destinat vizitării periodice (maxim 8 ori pe schimb). Platformele nu se iau în calcul la determinarea nivelului de stabilitate la foc şi a numărului de niveluri admis conform normativului.

jj) Reacţia la foc – comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate.

kk) Rezistenţa la foc – aptitudinea unui produs pentru construcţii sau element de construcţie de a-şi păstra, pe o durată de timp determinată capacitatea portantă, etanşeitatea la foc, izolarea termică şi/sau orice altă funcţie impusă, specificate într-o încercare standardizată de rezistenţă la foc

ll) Sală aglomerată – încăpere sau grup de încăperi, pe acelaşi nivel sau niveluri diferite, care comunică direct între ele prin goluri neprotejate la foc, în care suprafaţă ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane; când

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.