Cum poți fi pompier?

1.Pompier voluntar
2.Pompier angajat la agent economic sau instituție publică
3.Pompier profesionist
4.Pompier specialist

1.Pompier voluntar

Pompier voluntar poți fi într-un Serviciu voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) care sunt constituite la nivelul fiecărei primarii, în fiecare localitate constituite în baza Legii 306 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii conform Ordinului Ministerului Afacerii si Internelor nr. 96 din 2016 :

 • să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
 • să fie apt din punct de vedere medical;
 • să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar.

Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.

Mai multe informații  mai jos:

https://pompieriipreg.wordpress.com/serviciu-voluntar/despre-voluntariat/

2.Pompier angajat la agent economic sau instituție publică într-un serviciu privat pentru situații de urgență (S.P.S.U.) acolo unde s-a stabilit prin documentație tehnică respectiv potrivit legii

 

3.Pompier profesionist

Condiții generale de inscriere:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele conditii:

 • să aibă cetătenia română si domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie declarati apt medical, fizic si psihic: verificările privind starea de sănătate medicală, fizică si psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului depunerii dosarului;
 • să fie absolventi de liceu, cu diplomă de bacalaureat: dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârsirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăsurat activităti de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de minimum 9.00;
 • să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de invățământ;
 • să aibă înălțimea minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Verificarea cerinţelor privind înălţimea şi semnele particulare sau tatuajele se realizează cu ocazia examinării medicale.

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinsească în mod suplimentar, dupa caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Detalii privind perioadele de înscriere şi de desfăşurare a concursului de admitere, condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la adresa: http://www.igsu.ro/index.php?pagina=admitere_inv_militar sau la biroul de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă

3.1.Ofițer de pompieri

Facultatea de Pompieri din cadrul Acade miei de Poliție Al.Ioan Cuza București

Mai multe informații pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/

3.2.Subofițer de pompieri, mai multe informații pe linkul de mai jos

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/cum-poti-deveni-pompier/subofiter-pompier/

Promoția Școlii de Subofițeri Pompieri si Protecție Civila „Pavel Zăgănescu” – 2018 mai jos:

 4.Pompier specialist

Pompierul specialist poate fi personalul serviciilor de urgenta profesionist care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu.

Brevetul de pompier specialist se elibereaza, la cererea solicitantilor, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pe baza verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a interviului sustinut in fata comisiei de evaluare constituite in acest sens.

Baza legală: ORDIN M.A.I. nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

Mai multe informatii  aici.

Reclame